User Tools

Site Tools


316930-urani-c-l-m-gi-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

316930-urani-c-l-m-gi-u-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Urani được làm giàu</​b>​ là một loại urani mà theo đó tỉ lệ hợp phần urani 235 được tăng lên qua quá trình tách đồng vị. Urani tự nhiên có 99,284% đồng vị <​sup>​238</​sup>​U,​ trong đó chỉ có khoảng 0,711% là <​sup>​235</​sup>​U. <​sup>​235</​sup>​U là đồng vị duy nhất có mặt trong tự nhiên có thể phân hạch bằng nơtron nhiệt.
 +</​p><​p>​Urani được làm giàu là một thànnh phần quan trọng trong phát điện hạt nhân dân dụng và trong các vũ khí hạt nhân. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có năng lực để giám sát và kiểm soát các nguồn cung ứng urani được làm giàu và các quá trình làm giàu urani để đảm bảo an hoàn trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích phát điện và kiềm chế việc sản xuất vũ khí hạt nhân.
 +</​p><​p>​Trong suốt dự án Manhattan, urani được làm giàu được đặt tên là <​b>​oralloy</​b>,​ tên viết tắt của Oak Ridge alloy, theo địa danh đặt nhà máy làm giàu urani. Tên gọi oralloy thỉnh thoảng vẫn được sử dụng để ám chỉ urani được làm giàu. Có khoảng 2.000 tấn (t, Mg) urani được làm giàu rất cao trên thế giới,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ được sản xuất chủ yếu cho các vũ khí hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân, và một lượng ít hơn cho các lò phản ứng dùng cho nghiên cứu.
 +</​p><​p><​sup>​238</​sup>​U còn lại sau quá trình làm giàu được gọi là urani nghèo (DU), và được xem là có tính phóng xạ ít hơn thậm chí là đối với urani tự nhiên, mặc dù nó vẫn rất độc. Hiện tại, 95% lượng urani nghèo trên thế giới được lưu trữ an toàn.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Urani_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_l.C3.A0m_gi.C3.A0u_.C3.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Urani_được_làm_giàu_ít">​Urani được làm giàu ít</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​LEUPowder.jpg/​220px-LEUPowder.jpg"​ width="​220"​ height="​183"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​2f/​LEUPowder.jpg 1.5x" data-file-width="​250"​ data-file-height="​208"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​i>​Urani được làm giàu ít</​i>​ (SEU) có hàm lượng <​sup>​235</​sup>​U từ 0,9% đến 2%. Cấp này đang được sử dụng để thay thế nhiên liệuu urani tự nhiên (NU) trong một số lò phản ứng nước nặng như CANDU. Chi phí của cấp này được giảm xuống do có ít và một vài bó urani là đủ nhiên liệu cho lò phản ứng. Do đó, nó cũng giảm số lượng nhiên liệu cần sử dụng và chi phí quản lý chất thải.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Urani_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_t.C3.A1i_x.E1.BB.AD_l.C3.BD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Urani_được_tái_xử_lý">​Urani được tái xử lý</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​i>​Urani tái xử lý</​i>​ là một sản phẩm của chu trình nhiên liệu hạt nhân liên quan đến việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. RpU được thu hồi từ nhiên liệu đã qua sử dụng của lò phản ứng nước nhẹ (LWR) đặc biệt chứa U-235 nhiều hơn trong urani tự nhiên, do đó, nó có thể được ​ sử dụng cho các lò phản ứng hạt nhân thường sử dụng nguyên liệu urani tự nhiên. Tuy nhiên, nó cũng chứa đồng vị không mong đợi là urani-236, đồng vị này là chất bắt nơtron, làm lãng phí nơtron (và đòi hỏi việc làm giàu urani-235 ở mức cao hơn) và tạo ra neptuni-237 là một trong những hạt nhân phóng xạ linh động và gây nhiều rắc rối hơn đối với vấn đề chất thải hạt nhân.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Urani_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_l.C3.A0m_gi.C3.A0u_th.E1.BA.A5p_.28LEU.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Urani_được_làm_giàu_thấp_(LEU)">​Urani được làm giàu thấp (LEU)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​i>​Urani được làm giàu thấp</​i>​ (LEU) có ít hơn 20% hàm lượng <​sup>​235</​sup>​U.
 +Khi sử dụng trong các lò phản ứng nước nhẹ thương mại, là các lò phản ứng phát điện phổ biến nhất trên thế giới, urani được làm giàu có từ 3 đến 5% <​sup>​235</​sup>​U. LEU tươi được sử dụng trong các lò phản ứng nghiên cứu  thường được làm giàu với U-235 từ 12% đến 19,75%, hàm lượng 19,75% được sử dụng để thay thế cho các nhiên liệu HEU (urani được làm giàu cao) khi chuyển đổi thành LEU.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​ul><​li><​i>​Uranium Enrichment and Nuclear Weapon Proliferation,</​i>​ by Allan S. Krass, Peter Boskma, Boelie Elzen and Wim A. Smit, 296 pp., Published for SIPRI by Taylor and Francis Ltd, London, 1983</​li>​
 +<​li>​Annotated bibliography on enriched uranium from the Alsos Digital Library for Nuclear Issues</​li>​
 +<​li>​Silex Systems Ltd</​li>​
 +<​li>​Uranium Enrichment, World Nuclear Association</​li>​
 +<​li>​Overview and history of U.S. HEU production</​li>​
 +<​li>​News Resource on Uranium Enrichment</​li>​
 +<​li>​Nuclear Chemistry-Uranium Enrichment</​li>​
 +<li>A busy year for SWU (a 2008 review of the commercial enrichment marketplace),​ Nuclear Engineering International,​ ngày 1 tháng 9 năm 2008</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011141604
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.182 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1938/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 87643/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6863/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1241/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.86 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 115.021 ​     1 -total
 + ​63.19% ​  ​72.680 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​ocirc;​ng_ngh&#​7879;​_h&#​7841;​t_nh&​acirc;​n
 + ​59.96% ​  ​68.963 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​37.51% ​  ​43.143 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​34.49% ​  ​39.675 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​32.88% ​  ​37.823 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​31.33% ​  ​36.035 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  1.91%    2.198      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​iacute;​nh
 +  1.75%    2.017     57 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​w
 +  1.54%    1.771      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​753263-0!canonical and timestamp 20181011141604 and revision id 37008139
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
316930-urani-c-l-m-gi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)