User Tools

Site Tools


317030-ph-ng-h-t-thu-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

317030-ph-ng-h-t-thu-c-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_026.JPG/​220px-Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_026.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_026.JPG/​330px-Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_026.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_026.JPG/​440px-Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_026.JPG 2x" data-file-width="​4272"​ data-file-height="​2848"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một phòng hút thuốc trong sân bay ở Đức</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​BJ_%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%A9%9F%E5%A0%B4_Beijing_Capital_International_Airport_BCIA_waiting_room_smoking_area_Aug-2010.JPG/​220px-BJ_%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%A9%9F%E5%A0%B4_Beijing_Capital_International_Airport_BCIA_waiting_room_smoking_area_Aug-2010.JPG"​ width="​220"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​BJ_%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%A9%9F%E5%A0%B4_Beijing_Capital_International_Airport_BCIA_waiting_room_smoking_area_Aug-2010.JPG/​330px-BJ_%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%A9%9F%E5%A0%B4_Beijing_Capital_International_Airport_BCIA_waiting_room_smoking_area_Aug-2010.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​BJ_%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%A9%9F%E5%A0%B4_Beijing_Capital_International_Airport_BCIA_waiting_room_smoking_area_Aug-2010.JPG/​440px-BJ_%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%A9%9F%E5%A0%B4_Beijing_Capital_International_Airport_BCIA_waiting_room_smoking_area_Aug-2010.JPG 2x" data-file-width="​1944"​ data-file-height="​2592"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một căn phòng nhỏ cho khách có nhu cầu hút thuốc ở Bắc Kinh</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Phòng hút thuốc</​b>​ hay <​b>​phòng hút thuốc lá</​b>​ là một căn phòng trong những tòa nhà, khu vực công cộng được bố trí thiết kể để dành riêng cho những người có nhu cầu đến hút thuốc lá, thường trong các tòa nhà có quy định cấm hút thuốc. Phòng hút thuốc có thể được tìm thấy trong các công sở, văn phòng, tòa nhà công cộng như sân bay, nhà ga, bưu điện... Các phòng này được trang bị ghế, gạt tàn thuốc và thông gió, và thường là miễn phí để mọi người có thể ra vào và tự do hút thuốc. Phòng hút thuốc là mô hình ở các nước phương tây.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và ở đó, phòng hút thuốc, điểm hút thuốc xuất hiện ở nhiều đường phố, nhà hàng, khách sạn.
 +</​p><​p>​Ở Việt Nam, việc áp dụng và xây dựng phòng hút thuốc lá ở những nơi công cộng đã bắt đầu được xúc tiến.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và Chính quyền đang có hướng quy định các địa điểm công cộng cấm hút thuốc lá nhưng được phép có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá bao gồm cơ sở đào tạo nghề nghiệp, giáo dục trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học; trụ sở cơ quan tổ chức; trên các phương tiện giao thông công cộng đường sắt, đường thủy, đường biển..., Các cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc lá phải xây dựng phòng hút thuốc lá.<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Phòng hút thuốc</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181011024111
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.108 seconds
 +Preprocessor visited node count: 336/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13145/​2097152 bytes
 +Template argument size: 386/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4331/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.94 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.820 ​     1 -total
 + ​65.64% ​  ​51.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​52.28% ​  ​40.684 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​20.08% ​  ​15.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R&#​7845;​t_s&#​417;​_khai
 + ​16.59% ​  ​12.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​14.10% ​  ​10.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​12.30% ​   9.569      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  9.82%    7.643      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.49%    7.382      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  3.47%    2.703      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​828238-0!canonical and timestamp 20181011024111 and revision id 41110742
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
317030-ph-ng-h-t-thu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)