User Tools

Site Tools


317330-los-gatos-california-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

317330-los-gatos-california-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Los Gatos</​b>​ là một thị trấn trong quận Santa Clara, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Los Gatos có diện tích 28,​903 km²,​ trong đó có 11,​080 km² là diện tích đất và 0,206 km² là diện tích mặt nước. Dân số là 29.413 người theo cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010. Nó nằm ở vùng vịnh San Francisco ở góc phía tây nam của San Jose ở chân đồi của dãy núi Santa Cruz. Các khu nhà ở đây chủ yếu là cao cấp, khác nhau có giá từ 1 triệu USD ở các khu nhà ở khu vực trung tâm thành phố cho đến các ngôi nhà có giá 10-20 triệu USD tọa lạc trên các ngọn đồi xung quanh. Thị trấn này nổi bật với trung tâm thành phố nhỏ của mình cho người đi bộ thân thiện, với nhiều cửa hàng cửa hàng, nhà hàng cao cấp, và nghệ thuật cộng đồng thịnh vượng. Nó cũng là một điểm đến ưu tiên cho việc mua sắm đồ cổ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181017074732
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.186 seconds
 +Preprocessor visited node count: 473/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43329/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6134/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.14 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 121.547 ​     1 -total
 + ​48.36% ​  ​58.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​35.39% ​  ​43.019 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​California
 + ​31.72% ​  ​38.550 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​30.98% ​  ​37.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​27.39% ​  ​33.291 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​12.45% ​  ​15.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​California-stub
 + ​10.86% ​  ​13.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.75%    8.210      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  4.70%    5.708      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​824834-0!canonical and timestamp 20181017074732 and revision id 31951071
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
317330-los-gatos-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)