User Tools

Site Tools


317730-th-i-mi-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

317730-th-i-mi-u-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thái Miếu</​b>​ dưới các triều đại phong kiến phương Đông, là nơi thờ các vị vua đã qua đời của một triều đại.
 +</​p><​p>​Thái Miếu như vậy là miếu thờ của Quốc chủ, là miếu thờ vào bậc quan trọng nhất của quốc gia. Các vua xây dựng Thái Miếu để thờ tổ tiên của mình.
 +</​p><​p>​Từ thời Nhà Chu tại Trung Quốc đã có Thái Miếu thờ các tiên vương từ Chu Văn vương, theo sử thì là nơi đặt Cửu đỉnh (Trung Quốc). Các triều đại tại Trung Quốc đều lập Thái Miếu để thờ tổ tiên. Thái Miếu thể hiện tính chính thống của hoàng gia, nên triều đại sau sẽ bỏ Thái Miếu của triều đại trước, mà dựng Thái Miếu của mình.
 +</​p><​p>​Tại Trung Quốc hiện nay, tại Bắc Kinh có Thái Miếu của nhà Thanh, tại vị trí của Thái Miếu nhà Minh, đặt trong Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc). Xem: <​b>​Thái Miếu (Bắc Kinh)</​b>​
 +</​p><​p>​Tại Việt Nam, Thái Miếu ngoài lập ở Kinh đô, còn có thể lập ở quê gốc của hoàng gia:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd>​Xem thêm Thế Miếu, Hưng Miếu, Triệu Miếu nhà Nguyễn</​dd></​dl></​dd></​dl><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181010165339
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.112 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1583/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3167/​2097152 bytes
 +Template argument size: 694/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 816 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​78.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 +100.00% ​  ​78.007 ​     1 -total
 + ​63.16% ​  ​49.271 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​27.94% ​  ​21.792 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 + ​27.84% ​  ​21.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​25.97% ​  ​20.256 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​19.62% ​  ​15.304 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 +  6.90%    5.386      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +  4.52%    3.528      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +  4.29%    3.343      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_rep
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826530-0!canonical and timestamp 20181010165338 and revision id 37253294
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +</​HTML>​
317730-th-i-mi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)