User Tools

Site Tools


317830-pyatigorsk-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

317830-pyatigorsk-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Pyatigorsk</​b>​ (tiếng Nga: Пятигорск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Stavropol Krai. Thành phố có dân số 140.559 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 119 của Nga theo dân số năm 2002.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Stavropol Krai
 +</p>
 +<table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Emblem-pen-new.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Emblem-pen-new.svg/​40px-Emblem-pen-new.svg.png"​ width="​40"​ height="​38"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Emblem-pen-new.svg/​60px-Emblem-pen-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Emblem-pen-new.svg/​80px-Emblem-pen-new.svg.png 2x" data-file-width="​432"​ data-file-height="​410"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là bài viết sơ khai thuộc Chủ đề:​Nga.</​b><​br/><​small>​Chúng ta rất cần những nỗ lực thay đổi để bài viết hoàn thiện hơn.<​br/>​Nếu bạn am hiểu vấn đề, xin giúp đỡ bằng cách viết bổ sung (trợ giúp). </​small><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td><​td class="​mbox-imageright"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Flag of Russia.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​60px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​60"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​90px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​120px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181016174415
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.056 seconds
 +Preprocessor visited node count: 76/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 2754/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.013/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 771 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​43.563 ​     1 -total
 + ​91.72% ​  ​39.954 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Stavropol_Krai
 + ​87.79% ​  ​38.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  6.24%    2.719      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.72%    0.748      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Stavropol_Krai
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826805-0!canonical and timestamp 20181016174415 and revision id 10711340
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
317830-pyatigorsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)