User Tools

Site Tools


318030-ph-ng-th-nghi-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

318030-ph-ng-th-nghi-m-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Chemielabor_des_18._Jahrhunderts%2C_Naturhistorisches_Museum_Wien.jpg/​300px-Chemielabor_des_18._Jahrhunderts%2C_Naturhistorisches_Museum_Wien.jpg"​ width="​300"​ height="​182"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Chemielabor_des_18._Jahrhunderts%2C_Naturhistorisches_Museum_Wien.jpg/​450px-Chemielabor_des_18._Jahrhunderts%2C_Naturhistorisches_Museum_Wien.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Chemielabor_des_18._Jahrhunderts%2C_Naturhistorisches_Museum_Wien.jpg/​600px-Chemielabor_des_18._Jahrhunderts%2C_Naturhistorisches_Museum_Wien.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​971"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một phòng thí nghiệm ở Viên thế kỷ 18</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Phòng thí nghiệm</​b>​ hay <​b>​phòng thực nghiệm</​b>​ là một cơ sở được thiết kế, xây dựng nhằm cung cấp các điều kiện, có đảm bảo an toàn cho việc triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm trên các lĩnh vực đặc biệt là các lĩnh vực tự nhiên (sinh - lý - hóa....) phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm có thể là một căn phòng trong một tòa nhà, công trình hoặc là một tòa nhà công trình riêng biệt chuyên để thực hiện các thí nghiệm.
 +</p>
  
 +<​p>​Phòng thí nghiệm khoa học có thể được tìm thấy trong các trường học và các trường đại học. Phòng thí nghiệm được sử dụng cho nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức vì các yêu cầu khác nhau của các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau cũng như đối tượng nghiên cứu, thực hiệm khác nhau. 
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Volta_Bureau_Washington_DC.JPG/​250px-Volta_Bureau_Washington_DC.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Volta_Bureau_Washington_DC.JPG/​375px-Volta_Bureau_Washington_DC.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Volta_Bureau_Washington_DC.JPG/​500px-Volta_Bureau_Washington_DC.JPG 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một công trình xây dựng dành cho việc thí nghiệm tại Mỹ</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Một phòng thí nghiệm vật lý có thể chứa một máy gia tốc hạt hoặc buồng chân không, trong khi một phòng thí nghiệm luyện kim có thể có thiết bị dùng để đúc hoặc tinh chế kim loại. Một phòng thí nghiệm hóa học hoặc sinh học với các loại hóa chất, mùi, màu, trong khi một phòng thí nghiệm của nhà tâm lý học có thể là một căn phòng với gương một chiều và máy ảnh ẩn trong đó để quan sát hành vi của đối tượng.
 +</​p><​p>​Có thể kể đến một số phòng thí nghiệm thông dụng gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Phòng thí nghiệm hóa học, vật lý</​li>​
 +<​li>​Phòng thí nghiệm chiếu phim hoặc phòng tối</​li>​
 +<​li>​Phòng thí nghiệm máy tính</​li>​
 +<​li>​Phòng thí nghiệm phương tiện truyền thông</​li>​
 +<​li>​Phòng thí nghiệm y tế</​li>​
 +<​li>​Phòng thí nghiệm y tế công cộng</​li>​
 +<​li>​Phòng thí nghiệm bí mật để sản xuất các loại thuốc hoặc các công nghệ bất hợp pháp</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181010160159
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.032 seconds
 +Real time usage: 0.057 seconds
 +Preprocessor visited node count: 132/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3812/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​27.643 ​     1 -total
 + ​90.42% ​  ​24.995 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​84.69% ​  ​23.411 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​61.64% ​  ​17.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.22%    2.548      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827484-0!canonical and timestamp 20181010160159 and revision id 25752600
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
318030-ph-ng-th-nghi-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)