User Tools

Site Tools


318430-ti-ng-kamassia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

318430-ti-ng-kamassia-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Kamassian</​b>​ hoặc <​b>​Kamas</​b>​ là tên của một ngôn ngữ đã tuyệt chủng trong nhóm ngôn ngữ Samoyed, bao gồm một loạt ngôn ngữ trong nhóm miền Nam cùng với ngôn ngữ Mator, ngôn ngữ Koibal và ngôn ngữ Selkup (mặc dù điều này không phải là một phân họ thực tế). Người bản địa cuối cùng sử dụng ngôn ngữ này là Klavdiya Plotnikova đã qua đời vào năm 1989. Tiếng Kamassia được dùng ở nước Nga, phía đông của dãy núi Ural, Kamasin.
 +</​p><​p>​Một tên cũ khác của ngôn ngữ này là <​b>​Koibal</​b>​. Đây là một thuật ngữ cho người dân Kamas chuyển sang các ngôn ngữ Khakas gốc Thổ Nhĩ Kỳ; Người Koibal hiện đại được pha trộn giữa người Samoyed và người Khakas-Yenisei.
 +</p>
  
 +<​ul><​li><​i>​Britannica</​i>,​ 1984 Edition, Vol. 18, p. 1025</​li>​
 +<​li>​Wixman,​ Ronald. <​i>​The Peoples of the USSR</​i>​. p. 109</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181015133037
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.188 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1932/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23819/​2097152 bytes
 +Template argument size: 460/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.05 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 131.141 ​     1 -total
 + ​61.88% ​  ​81.156 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_language
 + ​46.74% ​  ​61.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.16% ​  ​31.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-stub
 + ​11.92% ​  ​15.627 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&#​7919;​_h&#​7879;​_Ural
 + ​10.63% ​  ​13.937 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​family-color
 +  9.61%   ​12.607 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.75%   ​10.167 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.76%    6.242      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​genetic
 +  3.70%    4.852      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​817483-0!canonical and timestamp 20181015133036 and revision id 37021105
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
318430-ti-ng-kamassia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)