User Tools

Site Tools


318530-ph-c-th-i-ninh-ph-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

318530-ph-c-th-i-ninh-ph-c-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phước Thái</​b>​ là một xã thuộc huyện Ninh Phước
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​V.E1.BB.8B_tr.C3.AD_.C4.91.E1.BB.8Ba_l.C3.BD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vị_trí_địa_lý">​Vị trí địa lý</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​H.C3.A0nh_ch.C3.ADnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hành_chính">​Hành chính</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Xã Phước Thái có 8 thôn: thôn Hoài Trung, thôn Hoài Ni, thôn Thái Giao, thôn Thái Hoà, thôn Như Bình, thôn Như Ngọc, thôn Đá Trắng và thôn Tà Dương. Trong đó thôn Hoài Ni được chia tách từ thôn Hoài Trung, thôn Thái Hòa được chia tách từ thôn Thái Giao, thôn Như Ngọc được chia tách từ thôn Như Bình vào năm 2007.<​sup id="​cite_ref-Thon_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Thôn Hoài Trung có 333 hộ với 2.101 nhân khẩu, diện tích đất khu dân cư: 78,45 ha. Phía Đông giáp thôn Thái Giao; phía Tây giáp thôn Tà Dương; phía Nam giáp thôn Thái Hoà; phía Bắc giáp thôn Hoài Ni và thôn Tà Dương.</​li>​
 +<​li>​Thôn Hoài Ni có 325 hộ với 2.002 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 460,92 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp xã Phước Vinh; phía Nam giáp thôn Tà Dương, thôn Hoài Trung và thôn Thái Giao; phía Bắc giáp xã Phước Sơn và xã Phước Vinh.</​li>​
 +<​li>​Thôn Thái Giao có 169 hộ với 894 nhân khẩu, diện tích đất khu dân cư: 72,07 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Hoài Trung; phía Nam giáp thôn Thái Hoà, phía Bắc giáp thôn Hoài Ni.</​li>​
 +<​li>​Thôn Thái Hòa có 148 hộ với 740 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 238,94 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Như Bình; phía Nam giáp thôn Như Bình; phía Bắc giáp thôn Thái Giao và Hoài Trung.</​li>​
 +<​li>​Thôn Như Bình có 333 hộ với 1.784 nhân khẩu, diện tích đất khu dân cư: 270,39 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Đá Trắng; phía Nam giáp thôn Như Ngọc; phía Bắc giáp thôn Thái Hoà.</​li>​
 +<​li>​Thôn Như Ngọc có 281 hộ với 1.482 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 182,62 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Đá Trắng; phía Nam giáp thôn Đá Trắng; phía Bắc giáp thôn Như Bình.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181011081629
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.108 seconds
 +Preprocessor visited node count: 296/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26216/​2097152 bytes
 +Template argument size: 620/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 635/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​50.797 ​     1 -total
 + ​80.65% ​  ​40.969 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_Ninh_Thu&#​7853;​n
 + ​74.37% ​  ​37.780 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.01% ​   6.102      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.77%    3.438      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​a_ph&#​432;&#​417;​ng_l&​acirc;​n_c&#​7853;​n
 +  3.98%    2.023     58 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​824392-0!canonical and timestamp 20181011081629 and revision id 26343096
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
318530-ph-c-th-i-ninh-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)