User Tools

Site Tools


318930-ph-ph-l-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

318930-ph-ph-l-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Phú Đô.</​div>​
 +<​p><​b>​Phú Đô</​b>​ là một xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Phú Đô có diện tích 22,36 km², dân số năm 1999 là 5074 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 227 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phú Đô có diện tích 21,5 km², dân số là 5213 người, mật độ dân cư đạt 243 người/​km².
 +</​p><​p>​Phú Đô có địa bàn bàn kéo dài theo chiều tây bắc-đông nam nằm ở phần phía đông của huyện và giáp với xã Văn Lăng, Đồng Hỷ ở phía đông bắc, giáp với xã Hòa Bình, Đồng Hỷ và qua sông Cầu giáp một đoạn nhỏ với xã Minh Lập, Đồng Hỷ ở phía đông nam, giáp với xã Tức Tranh, Phú Lương ở phía tây nam và tây, giáp với xã Yên Lạc, Phú Lương ở phía tây bắc.
 +</​p><​p>​Phú Đô giáp với sông Cầu ở phía đông nam và là xã đầu tiên của huyện Phú Lương có dòng sông này chảy qua. Phú Đô từ năm Minh Mạng thứ 16 (1836) là một xã thuộc tổng Sơn Cẩm của huyện Phú Lương. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Phú Đô trở thành một trong 12 xã của huyện Phú lương. Hiện nay, xã bao gồm 25 xóm: Na Sàng, Phú Thọ, Phú Đô 1, Phú Đô 2, Làng Vu 1, Làng Vu 2, Núi Phật, Núi Bắc, Pháng 1, Pháng 2, Pháng 3, Khe Vàng 1, Khe Vàng 2, Khe Vàng 3, Ao Cống, Cúc Lùng, xóm Mới, Phú Nam 1, Phú Nam 2, Phú Nam 3, Phú Nam 4, Phú Nam 5, Phú Nam 6, Phú Nam 7 và Phú Nam 8.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Phú Đô là xã khó khăn về giao thông của huyện Phú Lương, trên địa bàn có đường liên xã Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi qua.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Đây là một xã phát triển nghề trồng chè.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181013020957
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 958/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39351/​2097152 bytes
 +Template argument size: 820/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3479/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 164.635 ​     1 -total
 + ​57.11% ​  ​94.021 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​51.88% ​  ​85.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.88% ​  ​36.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.27% ​  ​33.373 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.88% ​  ​24.495 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.10% ​  ​16.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ph&​uacute;​_L&#​432;&#​417;​ng
 +  8.94%   ​14.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.08%   ​11.661 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.14%   ​10.113 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825807-0!canonical and timestamp 20181013020957 and revision id 40617439
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
318930-ph-ph-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)