User Tools

Site Tools


319030-s-ng-ohio-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

319030-s-ng-ohio-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sông Ohio</​b>​ là một chi lưu lớn nhất theo lưu lượng nước của sông Mississippi. Tại ngã ba nơi hợp lưu, sông Ohio thậm chí còn lớn hơn Mississippi (Ohio tại Cairo: 281.500 foot khối/​giây (7.960 m3/giây), sông Mississippi ở Thebes: 208.200 foot khối/​giây (5.897 m3/giây) và do đó về mặt thủy văn nó là dòng chính của toàn bộ hệ thống sông, bao gồm các sông Allegheny ở thượng nguồn. Sông Ohio có tổng chiều dài khoảng 981 dặm (1.579 km) và nằm ở phía Đông Mỹ.
 +Con sông có ý nghĩa to lớn trong lịch sử của người Mỹ bản địa, do có nhiều nền văn minh hình thành dọc theo thung lũng của nó. Trong năm thế kỷ trước khi liên hệ với châu Âu, các nền văn hóa Mississippian xây dựng lãnh địa ở các khu vực và gò đào đắp lớn ở thung lũng Ohio, chẳng hạn như Mounds Angel gần Evansville, Indiana, cũng như trong các thung lũng Mississippi và Đông Nam. Đối với lịch sử hàng ngàn năm của người Mỹ bản địa, giống như cách mà các nhà thám hiểm châu Âu và định cư những người theo họ, sử dụng con sông như một tuyến giao thông chính và tuyến đường thương mại. Vùng biển của nó, kết nối cộng đồng. Osage, Omaha, Ponca và Kaw sống ở thung lũng Ohio, nhưng dưới áp lực từ Iroquois ở phía đông bắc, di cư về phía tây của sông Mississippi Missouri, Arkansas, Oklahoma trong những năm 1600.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Sông tại Kentucky
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181011001111
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.054 seconds
 +Preprocessor visited node count: 133/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4376/​2097152 bytes
 +Template argument size: 195/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​36.260 ​     1 -total
 + ​88.05% ​  ​31.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​83.49% ​  ​30.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​69.15% ​  ​25.075 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.55%    3.100      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.79%    1.013      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&​ocirc;​ng_t&#​7841;​i_Kentucky
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826053-0!canonical and timestamp 20181011001111 and revision id 14130948
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
319030-s-ng-ohio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)