User Tools

Site Tools


319230-th-i-mi-u-b-c-kinh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

319230-th-i-mi-u-b-c-kinh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Taimiao.jpg/​250px-Taimiao.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Taimiao.jpg/​375px-Taimiao.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Taimiao.jpg/​500px-Taimiao.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Thái Miếu</​b>​ hay <​b>​Đền thờ Tiên đế</​b>​ (太庙 Taimiao - <​i>​Thái Miếu</​i>,​ còn gọi là 明堂 Mingtang - <​i>​Minh Đường</​i>​) là một di tích lịch sử có niên đại từ nhà Minh và nhà Thanh ở Bắc Kinh. Nó nằm phía đông của tháp Thiên An Môn. Hoàng đế các triều cúng tế tổ tiên trong đền thờ. Hệ thống đền bao gồm gian phía trước, gian giữa, gian sau hội trường và các gian trong của cả hai bên. Từ năm 1924, Thái Miếu trở thành <​i>​Công viên Hòa Bình</​i>​. Kể từ năm 1950 trở thành <​i>​Cung văn hóa cho người lao động</​i>​.
 +</​p><​p>​Kể từ năm 1988, miếu được liệt kê trong danh sách các di tích của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt="​Taimiaopic1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Taimiaopic1.jpg/​250px-Taimiaopic1.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Taimiaopic1.jpg/​375px-Taimiaopic1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Taimiaopic1.jpg/​500px-Taimiaopic1.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181014000459
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.082 seconds
 +Preprocessor visited node count: 250/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7790/​2097152 bytes
 +Template argument size: 963/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.008/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​60.586 ​     1 -total
 + ​46.41% ​  ​28.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​43.55% ​  ​26.386 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​38.04% ​  ​23.048 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​23.07% ​  ​13.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​20.24% ​  ​12.264 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​13.22% ​   8.009      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​10.81% ​   6.549      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Otheruses4
 +  7.12%    4.312      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh_icon
 +  6.08%    3.686      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826531-0!canonical and timestamp 20181014000459 and revision id 26158760
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
319230-th-i-mi-u-b-c-kinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)