User Tools

Site Tools


319530-ngh-a-ph-c-ngh-a-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

319530-ngh-a-ph-c-ngh-a-l-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nghĩa Phúc</​b>​ là một xã thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Xã nằm ở phía bắc của thị xã và tiếp giáp với Sơn A của huyện Văn Chấn ở phía bắc, xã Nghĩa Lợi của thị xã Nghĩa Lộ ở phía đông, phía đông nam là hai phường Pú Trạng và Trung tâm cùng thuộc thị xã, phía tây nam là xã Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn và phía tây là xã Nậm Lành cũng thuộc huyện Văn Chấn.
 +</​p><​p>​Xã Nghĩa Phúc có 10 thôn bản với diện tích 3,​7127 km²,​ dân số là 1849 người, mật độ cư trú là 498 người/​km². Trong đó, dân tộc Kinh có 154 người, dân tộc Thái có 972 người các dân tộc khác có 722 người<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ xã Nghĩa Lợi nằm gọn giữa hai dòng suối Thia và suối Nung nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Trước đây, Nghĩa Phúc là một xã thuộc huyện Văn Chấn với diện tích 732,5 ha (7,​325 km²) với dân số là khoảng 3248 người. Đến năm 1995, khi thị xã Nghĩa Lộ được thành lập, 331 hécta với 1.647 người của xã Nghĩa Phúc được chuyển về thị xã.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Đến năm 2003, xã Nghĩa Phúc được sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Đến năm 2010, số hộ nghèo của xã theo chuẩn của chính phủ Việt Nam là 15,8<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​%
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181011021156
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.089 seconds
 +Preprocessor visited node count: 268/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11342/​2097152 bytes
 +Template argument size: 319/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2179/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​57.334 ​     1 -total
 + ​49.61% ​  ​28.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.69% ​  ​26.767 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​37.75% ​  ​21.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​29.48% ​  ​16.904 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7883;​_x&​atilde;​_Ngh&#​297;​a_L&#​7897;​
 + ​26.65% ​  ​15.278 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​20.50% ​  ​11.756 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.44%    3.695      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  3.20%    1.835      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827485-0!canonical and timestamp 20181011021156 and revision id 23510009
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
319530-ngh-a-ph-c-ngh-a-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)