User Tools

Site Tools


319630-nh-th-whitefriar-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

319630-nh-th-whitefriar-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​282px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Whitefriar_Street_Carmelite_Church.JPG/​280px-Whitefriar_Street_Carmelite_Church.JPG"​ width="​280"​ height="​373"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Whitefriar_Street_Carmelite_Church.JPG/​420px-Whitefriar_Street_Carmelite_Church.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Whitefriar_Street_Carmelite_Church.JPG/​560px-Whitefriar_Street_Carmelite_Church.JPG 2x" data-file-width="​2304"​ data-file-height="​3072"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Nhà thờ dòng Cát Minh Whitefriar</​b>​ là một nhà thờ Công giáo La Mã ở Dublin, Ireland được dùng làm nơi thờ tự của các tu sĩ dòng Cát Minh. Nhà thờ được ghi dấu bởi các các di tích của Thánh Valentine từ nghĩa trang của Thánh Hippolytus ở Roma và được tặng cho nhà thờ trong thế kỷ XIX bởi Đức Giáo hoàng Grêgôriô XVI.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Nhà thờ này là một phần trước đây của Nhà dòng của dòng tu Cát Minh được xây dựng năm 1539. Cấu trúc hiện tại ngày nay bắt đầu từ năm 1825 và được thiết kế bởi George Papworth người cũng được thiết kế Nhà thờ Đức Maria ở Dublin. Nhà thờ đã được mở rộng trong năm 1856 và 1868.
 +</​p><​p>​Nhà thờ cũng có chứa di tích của Thánh Albert một người dân xứ Sicilia người đã qua đời trong 1306. Vào ngày lễ của ông (ngày 07 tháng 8), một di vật của vị thánh này được nhúng vào trong nước và được cho là có thể cứu chữa bệnh tật và tâm trí những người sử dụng nước.
 +</​p><​p>​Nhà thờ cũng có một bức tượng gỗ sồi tạc hình ảnh của Đức Mẹ Dublin.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181010202023
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.091 seconds
 +Preprocessor visited node count: 222/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6150/​2097152 bytes
 +Template argument size: 311/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 680/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​57.998 ​     1 -total
 + ​72.95% ​  ​42.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​ocirc;​ng_gi&​aacute;​o
 + ​69.01% ​  ​40.023 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​56.45% ​  ​32.737 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​13.51% ​   7.837      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.21%    4.180      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_C&#​417;​_&#​272;&#​7889;​c_gi&​aacute;​o
 +  6.09%    3.530      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  4.18%    2.422      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827753-0!canonical and timestamp 20181010202022 and revision id 20466729
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
319630-nh-th-whitefriar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)