User Tools

Site Tools


319830-ba-g-c-u-binh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

319830-ba-g-c-u-binh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Ba gã cựu binh<​br/>​Tři veteráni</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Phiêu lưu, hài hước</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Định dạng</​th><​td class="​category">​
 +Phim màu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Zdeněk Svěrák<​br/>​Oldřich Lipský</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Oldřich Lipský</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phụ hòa âm</​th><​td>​
 +Jaroslav Uhlíř</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tiệp Khắc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Séc</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Biên tập</​th><​td>​
 +Dalibor Lipský</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Praha</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bố trí camera</​th><​td>​
 +Jiří Macák</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +93 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Barrandov Studios</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà phân phối</​th><​td>​
 +Ústřední půjčovna filmů</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tiệp Khắc<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​23px-Flag_of_Portugal.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​35px-Flag_of_Portugal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​45px-Flag_of_Portugal.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Bồ Đào Nha<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​23px-Flag_of_East_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​35px-Flag_of_East_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​46px-Flag_of_East_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đông Đức<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tây Đức<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +1 tháng 7, 1984 – 28 tháng 7, 1985</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ba gã cựu binh</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Séc: <​i>​Tři veteráni</​i>​) là một bộ phim phiêu lưu - hài hước của đạo diễn Oldřich Lipský, ra mắt lần đầu năm 1984.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Ê-kíp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Vinh danh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Rudolf Hrušínský starší... <​i>​Pankrác</​i></​li>​
 +<​li>​Josef Somr... <​i>​Servác</​i></​li>​
 +<​li>​Petr Čepek... <​i>​Bimbác</​i></​li>​
 +<​li>​Vida Skalská... <​i>​Công chúa Bosana</​i></​li>​
 +<​li>​Zdeněk Svěrák... <​i>​Thủ tướng</​i></​li>​
 +<​li>​Július Satinský... <​i>​Vua Pikola</​i></​li>​
 +<​li>​Miloš Kopecký</​li>​
 +<​li>​Lubomír Lipský</​li>​
 +<​li>​Jiří Kaftan</​li>​
 +<​li>​Jiří Hálek... <​i>​Tướng quân</​i></​li></​ul>​
 +
 +<​ul><​li>​Liên hoan phim Fantasporto - Bồ Đào Nha (1985)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên Website Cơ sở dữ liệu Điện ảnh Tiệp Khắc</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website Hộp Điện ảnh</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181017184232
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.133 seconds
 +Preprocessor visited node count: 901/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10339/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2719/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 328/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 821 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​91.625 ​     1 -total
 + ​91.66% ​  ​83.988 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​86.13% ​  ​78.916 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.03% ​  ​23.852 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  6.60%    6.048      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Ti&#​7879;​p_Kh&#​7855;​c
 +  5.58%    5.111      6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  5.31%    4.868      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.05%    3.714      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_T&​acirc;​y_&#​272;&#​7913;​c
 +  3.51%    3.220      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_B&#​7891;​_&#​272;&​agrave;​o_Nha
 +  2.98%    2.727      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Hungary
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​828515-0!canonical and timestamp 20181017184232 and revision id 24133353
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
319830-ba-g-c-u-binh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)