User Tools

Site Tools


320230-c-v-n-i-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

320230-c-v-n-i-t-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cù Vân</​b>​ là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía đông và cũng là cửa ngõ của huyện do có tuyến quốc lộ 37 chạy qua địa bàn.
 +</​p><​p>​Xã Cù Vân giáp với xã Cổ Lũng thuộc huyện Phú Lương ở phía đông bắc, với xã An Khánh cùng thuộc huyện Đại Từ ở phía đông nam, phía nam giáp với xã Phúc Xuân thuộc thành phố Thái Nguyên, phía tây lần lượt giáp với ba xã Phục Linh, Hà Thượng và Tân Thái cùng thuộc huyện Đại Từ lần lượt từ bắc xuống nam.
 +</​p><​p>​Ngoài tuyến quốc lộ 37, xã Cù Vân còn có tuyến đường sắt Quan Triều - Núi Hồng chuyên chở khoáng sản chạy qua, hai tuyến đường này chạy song song với nhau.
 +</​p><​p>​Cù Vân là nơi khởi nguồn của suối Phượng Hoàng, một phụ lưu nhỏ nhưng được biết đến với nạn ô nhiễm của sông Cầu.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ một phần nhỏ phía bắc của xã nằm trên lưu vực sông Đu, một phu lưu lớn hơn của sông Cầu. Ngoài ra, xã cũng có hồ Phượng Hoàng, một hồ chứa nhân tạo với mục đích tưới tiêu.
 +</​p><​p>​Theo Niên giám thống kê 1999-2003, xã Cù Vân có diện tích 15,​29 km²,​ dân số là 6078 người, mật độ cư trú đạt 398 người/​km². Xã có 13 xóm: từ xóm 1 đến xóm 7, xóm 8+9, xóm 10 đến 14. Cù Vân có tài nguyên quặng thiếc.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181011040059
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.101 seconds
 +Preprocessor visited node count: 271/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17881/​2097152 bytes
 +Template argument size: 310/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1857/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.791 ​     1 -total
 + ​51.56% ​  ​36.497 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​45.07% ​  ​31.909 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.37% ​  ​17.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7841;​i_T&#​7915;​
 + ​22.76% ​  ​16.113 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​21.34% ​  ​15.110 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​20.31% ​  ​14.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​13.42% ​   9.500      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.87%    2.034     28 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​824837-0!canonical and timestamp 20181011040059 and revision id 21703016
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
320230-c-v-n-i-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)