User Tools

Site Tools


320330-taunggyi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

320330-taunggyi-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Taunggyi</​b>​ (tiếng Miến Điện: တောင် ကြီး မြို့;​ MLCTS: Taung kri: mrui [tàuɴdʑí mjo̰]; Shan: ဝဵင်း တွင်ႇ ၵျီး [wen tɔŋ kji]), là thủ phủ của bang Shan, Myanma. Taunggyi có dân số ước tính 205.000 thời điểm năm 2010, là thành phố lớn thứ tư tại Myanma (xếp sau Mawlamyine),​ và ở độ cao 4.712 foot (1.436 m) trên mực nước biển. Taunggyi tên có nghĩa là "​ngọn núi lớn" trong tiếng Miến Điện, và được đặt tên theo các sườn núi ở phía đông của thành phố, và đỉnh lồi lên được gọi là Taung-chun hoặc "Spur. Tại địa phương, nó thường được gọi là Phaya Taung. Sườn núi có một điểm lồi được gọi là Chauk Talone.
 +</​p><​p>​Mặc dù nằm trong bang Shan, người Shan không phải là cư dân chiếm ưu thế của thành phố này. Intha và Pa-O, cũng là những cư dân ban đầu của cao nguyên Shan, hình thức dân số có thể nhìn thấy nhất. Tuy nhiên họ là văn hóa và ngôn ngữ khác nhau từ các Shan. Gần đây đã được một làn sóng những người nhập cư Trung Quốc. Taunggyi nằm trong khu vực Myelat của bang Shan.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Myanma
 +Bản mẫu:Bang Shan
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181011044146
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.055 seconds
 +Preprocessor visited node count: 130/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3748/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​42.238 ​     1 -total
 + ​78.98% ​  ​33.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​73.39% ​  ​30.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​52.53% ​  ​22.188 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​10.60% ​   4.476      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.23%    2.632      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Bang_Shan
 +  3.00%    1.265      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Myanma
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825070-0!canonical and timestamp 20181011044146 and revision id 22253484
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
320330-taunggyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)