User Tools

Site Tools


320430-castlemaine-victoria-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

320430-castlemaine-victoria-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Castlemaine,​ Victoria</​b>​ là một thành phố trong khu vực Goldfields của bang Victoria, Úc. Thành phố có dân số 6797 người (năm 2006). Thành phố có cự ly cách thủ phủ bang Melbourne 120 km bằng đường bộ, và khoảng 40 km từ trung tâm Bendigo. Đây là trung tâm hành chính và kinh tế của các Shire of Mount Alexander. Nó được đại úy W. Wright theo người chú Ireland của ông, Viscount Castlemaine.
 +Castlemaine bắt đầu là một thị trấn của những người đổ xô đi đào vàng vào năm 1851, nó đã trở thành một trung tâm lớn của khu vực được biết đến đối với các tổ chức công nghiệp và văn hóa bao gồm cả các rạp chiếu phim liên tục hoạt động lâu đời nhất ở lục địa Úc, Nhà hát Hoàng gia.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Bang Victoria
 +Bản mẫu:Sơ khai Victoria
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181012231836
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.087 seconds
 +Preprocessor visited node count: 236/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25896/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​48.581 ​     1 -total
 + ​79.05% ​  ​38.405 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_c&#​7911;​a_&​Uacute;​c
 + ​73.59% ​  ​35.752 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.95% ​   7.751      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.12%    2.975      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  4.58%    2.224     70 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.57%    1.247      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Bang_Victoria
 +  1.96%    0.953      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Victoria
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825334-0!canonical and timestamp 20181012231836 and revision id 21028734
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
320430-castlemaine-victoria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)