User Tools

Site Tools


320530-kim-hyong-jik-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

320530-kim-hyong-jik-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​dl><​dd><​span><​i>​Đây là một tên người Triều Tiên, họ là <​b>​Kim</​b>​.</​i></​span></​dd></​dl><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 22em"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​ 125%; background-color:​ #​b0c4de;">​
 +Kim Hyong-jik</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​金亨稷 1.jpg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​%E9%87%91%E4%BA%A8%E7%A8%B7_1.jpg/​100px-%E9%87%91%E4%BA%A8%E7%A8%B7_1.jpg"​ width="​100"​ height="​126"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​%E9%87%91%E4%BA%A8%E7%A8%B7_1.jpg/​150px-%E9%87%91%E4%BA%A8%E7%A8%B7_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​%E9%87%91%E4%BA%A8%E7%A8%B7_1.jpg/​200px-%E9%87%91%E4%BA%A8%E7%A8%B7_1.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​757"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​ normal;">​Chosŏn'​gŭl</​th><​td style="​width:​ 50%">​
 +<span style="​font-size:​115%;"><​span lang="​ko-Hang"​ title="​Văn bản tiếng Triều Tiên">​김형직</​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​ normal;">​Hancha</​th><​td style="​width:​ 50%">​
 +<span style="​font-size:​115%;"><​span lang="​ko-Hani"​ title="​Văn bản tiếng Triều Tiên">​金亨稷</​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​ normal;">​Romaja quốc ngữ</​th><​td style="​width:​ 50%">​
 +Gim Hyeong-jik</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​ normal;">​McCune–Reischauer</​th><​td style="​width:​ 50%">​
 +Kim Hyŏng-jik</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Kim Hyŏng-jik</​b>​ (sinh ngày 10 tháng 7 năm, 1894 – mất ngày 5 tháng 6 năm 1926) là cha của  người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Il-sung, là ông nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp theo, Kim Jong-il và là cụ nội của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 +</p>
  
 +<table cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"​ border="​0"​ style=""><​tbody><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;">​Kim Bo-hyon<​br/><​small>​1871–1955</​small></​td></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"/><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"/><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;">​Kim Hyong-jik<​br/><​small>​1894–1926</​small></​td><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Kang Pan-sŏk<​br/><​small>​1892–1932</​small></​td></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Kim Jong-suk<​br/><​small>​1919–1949</​small></​td><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;"><​b>​Kim Il-sung</​b><​br/><​small>​1912–1994</​small></​td><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Kim Sung-ae<​br/><​small>​1928–?</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;">​Kim Yong-ju<​br/><​small>​1920–</​small></​td></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​border-bottom:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td style="​border-right:​1px dashed black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px dashed black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​border-right:​1px dashed black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px dashed black;​height:​1em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Kim Young-sook<​br/><​small>​1947–</​small></​td><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Song Hye-rim<​br/><​small>​1937–2002</​small></​td><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;"><​b>​Kim Jong-il</​b><​br/><​small>​1941–2011</​small></​td><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Ko Yong-hui<​br/><​small>​1953–2004</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Kim Ok<​br/><​small>​1964–</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Kim Kyong-hui<​br/><​small>​1946–</​small></​td><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;">​Jang Sung-taek<​br/><​small>​1946–2013</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;">​Kim Pyong-il<​br/><​small>​1954–</​small></​td></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​2em"/><​td style="​height:​1em;​border-bottom:​1px solid black;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​width:​2em"/><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Kim Sul-song<​br/><​small>​1974–</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;">​Kim Jong-nam<​br/><​small>​1971–2017</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;">​Kim Jong-chul<​br/><​small>​1981–</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;"><​b>​Kim Jong-un</​b><​br/><​small>​1983–</​small></​td><​td colspan="​2"​ style="​height:​1em;​border-bottom:​1px dashed black;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Ri Sol-ju<​br/><​small>​k.</​abbr><​span style="​white-space:​nowrap;">​ 1986</​span>​–</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Kim_Yo-jong"​ title="​Kim Yo-jong">​Kim Yo-jong<​br/><​small>​1987–</​small></​td></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td style="​border-right:​1px solid black;​height:​1em;​width:​1em"/><​td style="​height:​1em;​width:​1em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td rowspan="​2"​ style="​border-right:​1px solid black;​height:​2em;​width:​1em"/><​td rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​1em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"/><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ lightblue;">​Kim Han-sol<​br/><​small>​1995–</​small></​td><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​2"​ rowspan="​2"​ style="​height:​2em;​width:​2em"/><​td colspan="​6"​ rowspan="​2"​ style="​border:​2px solid black;​padding:​0.2em;​background-color:​ pink;">​Kim Ju-ae<​br/><​small><​abbr title="​khoảng">​k.</​abbr><​span style="​white-space:​nowrap;">​ 2012</​span>​–</​small></​td></​tr><​tr style="​height:​1px;​text-align:​center"/></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​The Kim Jong Il succession problem (talks about his ancestry)<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ kể từ June 2010">​liên kết hỏng</​span></​i>​]</​span></​sup></​li>​
 +<​li>​USS General Sherman Incident</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​20px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png"​ width="​20"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​30px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​40px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 2x" data-file-width="​94"​ data-file-height="​120"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tiểu sử  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181014183826
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.420 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1791/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 91153/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1127/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 16/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.205/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 348.234 ​     1 -total
 + ​66.74% ​ 232.421 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Korean_name
 + ​59.12% ​ 205.860 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​47.77% ​ 166.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese/​Korean
 + ​43.42% ​ 151.212 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​17.21% ​  ​59.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Kim_Jong-il_family
 + ​14.43% ​  ​50.240 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chart
 + ​11.42% ​  ​39.752 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese/​Header
 +  9.69%   ​33.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dead_link
 +  7.13%   ​24.814 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​543238-0!canonical and timestamp 20181014183826 and revision id 41001927
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
320530-kim-hyong-jik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)