User Tools

Site Tools


320730-c-c-th-nh-t-o-vi-t-nam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

320730-c-c-th-nh-t-o-vi-t-nam-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th width="​3%">​Thứ tự
 +</th>
 +<th width="​25%">​Tên Thánh - Tên gọi
 +</th>
 +<th width="​20%">​Chức vụ
 +</th>
 +<th width="​15%">​Sinh
 +</th>
 +<th width="​15%">​Tử đạo
 +</th>
 +<th width="​10%">​Hình thức
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​1
 +</td>
 +<​td>​Petrus Almato Bình
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1830<​br/>​San Feliz Saserra, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<td>1 tháng 11 năm 1861<​br/>​Hải Dương.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​2
 +</td>
 +<​td>​Matteo Alonzo Leciniana Đậu
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1702<​br/>​Nava del Rey, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<​td>​22 tháng 1 năm 1745<​br/>​Thăng Long.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​3
 +</td>
 +<​td>​Valentinô Berrio Ochoa Vinh
 +</td>
 +<​td>​Giám mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1827<​br/>​Elorrio (Vizcaya), Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<td>1 tháng 11 năm 1861<​br/>​Hải Dương.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​4
 +</td>
 +<​td>​Jean-Louis Bonnard Hương
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1824<​br/>​Saint-Christo-em-Jarez,​ Pháp.
 +</td>
 +<td>1 tháng 5 năm 1852<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​5
 +</td>
 +<​td>​Phaolô Tống Viết Bường
 +</td>
 +<​td>​Quan thị vệ
 +</td>
 +<​td>?​1773<​br/>​Phủ Cam, Huế.
 +</td>
 +<​td>​23 tháng 10 năm 1833<​br/>​Thợ Đúc.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​6
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Đỗ Đình Cẩm
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<td>? Cẩm Chương, Bắc Ninh.
 +</td>
 +<​td>​11 tháng 3 năm 1859<​br/>​Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​7
 +</td>
 +<​td>​Phanxicô Xaviê Cần
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1803<​br/>​Sơn Miêng, Hà Đông.
 +</td>
 +<​td>​20 tháng 11 năm 1837<​br/>​Ô Cầu Giấy.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​8
 +</td>
 +<​td>​Giuse Hoàng Lương Cảnh
 +</td>
 +<td>Y sĩ, Trùm họ Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1763<​br/>​Làng Văn, Bắc Giang.
 +</td>
 +<td>5 tháng 9 năm 1838<​br/>​Bắc Ninh.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​9
 +</td>
 +<​td>​Jacinto Castaneda Gia
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1743<​br/>​Javita,​ Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<td>7 tháng 11 năm 1773<​br/>​Đồng Mơ.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​10
 +</td>
 +<​td>​Phanxicô Đỗ Văn Chiểu
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1797<​br/>​Trung Lễ, Liên Thùy, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​12 tháng 6 năm 1838<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​11
 +</td>
 +<​td>​Gioan Baotixita Cỏn
 +</td>
 +<​td>​Lý trưởng
 +</td>
 +<​td>​1805<​br/>​Kẻ Báng, Nam Định.
 +</td>
 +<td>8 tháng 11 năm 1840<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​12
 +</td>
 +<​td>​Jean-Charles Cornay Tân
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1809<​br/>​Loudun,​ Poitiers, Pháp.
 +</td>
 +<​td>​20 tháng 9 năm 1837<​br/>​Sơn Tây.
 +</td>
 +<​td>​Xử lăng trì
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​13
 +</td>
 +<​td>​Etienne-Théodore Cuénot Thể
 +</td>
 +<​td>​Giám mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1802<​br/>​Bélieu,​ Besancon, Pháp.
 +</td>
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1861<​br/>​Bình Định.
 +</td>
 +<​td>​Chết trong tù
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​14
 +</td>
 +<​td>​Clementé Ignacio Delgaho Y
 +</td>
 +<​td>​Giám mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1761<​br/>​Villa Felice, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<​td>​21 tháng 7 năm 1838<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Chết rũ tù
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​15
 +</td>
 +<​td>​José María Díaz Sanjuro An
 +</td>
 +<​td>​Giám mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1818<​br/>​Santa Eulalia de Suegos, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1857<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​16
 +</td>
 +<​td>​Tôma Đinh Viết Dụ
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1783<​br/>​Phú Nhai, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​26 tháng 11 năm 1839<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​17
 +</td>
 +<​td>​Bênađô Vũ Văn Duệ
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1755<​br/>​Quần Anh, Nam Định.
 +</td>
 +<td>1 tháng 8 năm 1838<​br/>​Ba Tòa.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​18
 +</td>
 +<​td>​Pierre Dumoulin-Borie Cao
 +</td>
 +<​td>​Giám mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1808<​br/>​Beynat,​ Tulle, Pháp.
 +</td>
 +<​td>​24 tháng 11 năm 1838<​br/>​Đồng Hới.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​19
 +</td>
 +<​td>​Anrê Trần An Dũng (Lạc)
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1795<​br/>​Bắc Ninh.
 +</td>
 +<​td>​21 tháng 12 năm 1839<​br/>​Ô Cầu Giấy.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​20
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Đinh Văn Dũng
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<td>? Doãn Trung, Thái Bình.
 +</td>
 +<td>6 tháng 6 năm 1862<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Thiêu sống
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​21
 +</td>
 +<​td>​Vinh Sơn Phạm Văn Dương
 +</td>
 +<​td>​Thu thuế
 +</td>
 +<​td>​1821<​br/>​Doãn Trung, Thái Bình.
 +</td>
 +<td>6 tháng 6 năm 1862<​br/>​Thái Bình.
 +</td>
 +<​td>​Thiêu sinh
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​22
 +</td>
 +<​td>​Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng)
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1792<​br/>​Vực Đường, Hưng Yên.
 +</td>
 +<td>3 tháng 6 năm 1862<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​23
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Đa
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<td>? Ngọc Cục, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​17 tháng 6 năm 1862<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Thiêu sống
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​24
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Đinh Đạt
 +</td>
 +<​td>​Binh sĩ
 +</td>
 +<​td>​1803<​br/>​Phú Nhai, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 7 năm 1839<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​25
 +</td>
 +<​td>​Gioan Đạt
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1765<​br/>​Đồng Chuối, Thanh Hóa.
 +</td>
 +<​td>​28 tháng 10 năm 1798<​br/>​chợ Rạ.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​26
 +</td>
 +<​td>​Mátthêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng)
 +</td>
 +<​td>​Trùm họ
 +</td>
 +<​td>?<​br/>​Kẻ Lai, Quảng Bình.
 +</td>
 +<​td>​26 tháng 5 năm 1861
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​27
 +</td>
 +<​td>​Tôma Nguyễn Văn Đệ
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1810<​br/>​Bồ Trang, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1839<​br/>​Cổ Mê.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​28
 +</td>
 +<​td>​Antôn Nguyễn Đích
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>?<​br/>​Chi Long, Hà Nội.
 +</td>
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1838<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​29
 +</td>
 +<​td>​Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1761<​br/>​Ân Đô, Quảng Trị.
 +</td>
 +<​td>​24 tháng 11 năm 1838<​br/>​Đồng Hới.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​30
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Trương Văn Đường
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1808<​br/>​Kẻ Sở, Hà Nam.
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1838<​br/>​Sơn Tây.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​31
 +</td>
 +<​td>​José Fernandez Hiền
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1775<​br/>​Ventosa de la Cueva, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<​td>​24 tháng 7 năm 1838<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​32
 +</td>
 +<​td>​Francois-Isidore Gagelin Kính
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1799<​br/>​Montperreux,​ Besancon, Pháp.
 +</td>
 +<​td>​17 tháng 10 năm 1833<​br/>​Bãi Dâu.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​33
 +</td>
 +<​td>​Mátthêu Lê Văn Gẫm
 +</td>
 +<​td>​Thương gia
 +</td>
 +<​td>​1813<​br/>​Gò Công, Biên Hòa.
 +</td>
 +<​td>​11 tháng 5 năm 1847<​br/>​Chợ Đũi.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​34
 +</td>
 +<​td>​Melchior Garcia Sampedro Xuyên
 +</td>
 +<​td>​Giám mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1821<​br/>​Cortes,​ Asturias, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<​td>​28 tháng 7 năm 1858<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử lăng trì
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​35
 +</td>
 +<​td>​Francisco Gil de Fedrich Tế
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1702<​br/>​Tortosa,​ Cataluna, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<​td>​22 tháng 1 năm 1745<​br/>​Thăng Long.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​36
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1772<​br/>​Năng A, Nghệ An.
 +</td>
 +<td>1 tháng 8 năm 1838<​br/>​Ba Tòa.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​37
 +</td>
 +<​td>​Phaolô Hạnh
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1826<​br/>​Chợ Quán, Gia Định.
 +</td>
 +<​td>​28 tháng 5 năm 1859<​br/>​Sài Gòn.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​38
 +</td>
 +<​td>​Domingo Henares Minh
 +</td>
 +<​td>​Giám mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1765<​br/>​Baena,​ Cordova, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<​td>​25 tháng 6 năm 1838<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​39
 +</td>
 +<​td>​Jerómino Hermosilla Liêm
 +</td>
 +<​td>​Giám mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1880<​br/>​S. Domingo de la Calzadar, Tây Ban Nha.
 +</td>
 +<td>1 tháng 11 năm 1861<​br/>​Hải Dương.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​40
 +</td>
 +<​td>​Giuse Đỗ Quang Hiển
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1775<​br/>​Quần Anh, Nam Định.
 +</td>
 +<td>9 tháng 5 năm 1840<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​41
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1783<​br/>​Đồng Chuối, Ninh Bình.
 +</td>
 +<​td>​28 tháng 4 năm 1840<​br/>​Ninh Bình.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​42
 +</td>
 +<​td>​Simon Phan Đắc Hòa
 +</td>
 +<td>y sĩ
 +</td>
 +<​td>​1878<​br/>​Mai Vinh, Thừa Thiên.
 +</td>
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1840<​br/>​An Hòa.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​43
 +</td>
 +<​td>​Gioan Đoàn Trinh Hoan
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1798<​br/>​Kim Long, Thừa Thiên.
 +</td>
 +<​td>​26 tháng 5 năm 1861<​br/>​Đồng Hới.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​44
 +</td>
 +<​td>​Augustinô Phan Viết Huy
 +</td>
 +<​td>​Binh sĩ
 +</td>
 +<​td>​1795<​br/>​Hạ Linh, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>???​
 +</td>
 +<​td>​Xử lăng trì
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​45
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Huyện
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1817<​br/>​Đông Thành, Thái Bình.
 +</td>
 +<td>5 tháng 6 năm 1862<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Thiêu sống
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​46
 +</td>
 +<​td>​Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1802<​br/>​Kẻ Sài, Hà Nội.
 +</td>
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1856<​br/>​Ninh Bình.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​47
 +</td>
 +<​td>​Micae Hồ Đình Hy
 +</td>
 +<​td>​Quan thái bộc
 +</td>
 +<​td>​1808<​br/>​Như Lâm, Thừa Thiên.
 +</td>
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1857<​br/>​An Hòa.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​48
 +</td>
 +<​td>​François Jaccard Phan
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1799<​br/>​Onnion,​ Annecy, Pháp.
 +</td>
 +<​td>​21 tháng 9 năm 1838<​br/>​Nhan Biều.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​49
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Phạm Trọng Khảm
 +</td>
 +<​td>​Quan án, Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1779<​br/>​Quần Cống, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1859<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​50
 +</td>
 +<​td>​Giuse Nguyễn Duy Khang
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1832<​br/>​Trà Vinh, Nam Định.
 +</td>
 +<td>6 tháng 12 năm 1861<​br/>​Hải Dương.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​51
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Hoàng Khanh
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1790<​br/>​Hòa Huệ, Nghệ An.
 +</td>
 +<​td>​12 tháng 7 năm 1842<​br/>​Hà Tĩnh.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​52
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Vũ Đăng Khoa
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1790<​br/>​Thuận Nghĩa, Nghệ An.
 +</td>
 +<​td>​24 tháng 11 năm 1840<​br/>​Đồng Hới.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​53
 +</td>
 +<​td>​Phaolô Phạm Khắc Khoan
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1771<​br/>​Duyên Mậu, Ninh Bình.
 +</td>
 +<​td>​28 tháng 4 năm 1840<​br/>​Ninh Bình.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​54
 +</td>
 +<​td>​Tôma Khuông
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1789<​br/>​Nam Hào, Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1860<​br/>​Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​55
 +</td>
 +<​td>​Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1732<​br/>​Trà Lũ, Nam Định.
 +</td>
 +<td>7 tháng 11 năm 1773<​br/>​Đồng Mơ.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​56
 +</td>
 +<​td>​Luca Vũ Bá Loan
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1756<​br/>​Bái Vàng, Bút Đông, Trác Bút, Duy Tiên, Hà Nam.
 +</td>
 +<td>5 tháng 6 năm 1840<​br/>​Ô Cầu Giấy.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​57
 +</td>
 +<​td>​Phaolô Lê Văn Lộc
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1830<​br/>​An Nhơn, Gia Định.
 +</td>
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1859<​br/>​Gia Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​58
 +</td>
 +<​td>​Giuse Nguyễn Văn Lựu
 +</td>
 +<​td>​Trùm họ
 +</td>
 +<​td>​1790<​br/>​Cái Nhum, Vĩnh Long.
 +</td>
 +<td>2 tháng 5 năm 1854<​br/>​Vĩnh Long.
 +</td>
 +<​td>​Chết rũ tù
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​59
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Nguyễn Văn Lựu
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1812<​br/>​Gò Vấp, Gia Định.
 +</td>
 +<td>7 tháng 4 năm 1861<​br/>​Mỹ Tho.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​60
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Mạo
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1818<​br/>​Ngọc Cục, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​16 tháng 6 năm 1862<​br/>​Làng Cốc, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​61
 +</td>
 +<​td>​Joseph Marchand Du
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1803<​br/>​Passavaut,​ Besancon, Pháp.
 +</td>
 +<​td>​30 tháng 11 năm 1835<​br/>​Thợ Đúc.
 +</td>
 +<​td>​Xử tùng xẻo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​62
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Hà Trọng Mậu
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1808<​br/>​Phú Nhai, Nam Định.
 +</td>
 +<td>5 tháng 11 năm 1858<​br/>​Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​63
 +</td>
 +<​td>​Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1790<​br/>​Kẻ Riền, Thái Bình.
 +</td>
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1839<​br/>​Cổ Mễ.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​64
 +</td>
 +<​td>​Philípphê Phan Văn Minh
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1815<​br/>​Cái Mơn, Vĩnh Long.
 +</td>
 +<td>3 tháng 7 năm 1853<​br/>​Đinh Khao.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​65
 +</td>
 +<​td>​Augustinô Nguyễn Văn Mới
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1806<​br/>​Phú Trang, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1839<​br/>​Cổ Mễ.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​66
 +</td>
 +<​td>​Micae Nguyễn Huy Mỹ
 +</td>
 +<​td>​Lý trưởng
 +</td>
 +<​td>​1804<​br/>​Kẻ Vĩnh, Hà Nội.
 +</td>
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1838<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​67
 +</td>
 +<​td>​Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1798<​br/>​Kẻ Non, Hà Nam.
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1838<​br/>​Sơn Tây.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​68
 +</td>
 +<​td>​Giacôbê Đỗ Mai Năm
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1781<​br/>​Đông Biên, Thanh Hóa.
 +</td>
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1838<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​69
 +</td>
 +<​td>​Pierre François Néron Bắc
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1818<​br/>​Bornay,​ Saint-Claude,​ Pháp.
 +</td>
 +<td>3 tháng 11 năm 1860<​br/>​Sơn Tây.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​70
 +</td>
 +<​td>​Phaolô Nguyễn Ngân
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1771<​br/>​Kẻ Biên, Thanh Hóa.
 +</td>
 +<td>8 tháng 11 năm 1840<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​71
 +</td>
 +<​td>​Giuse Nguyễn Đình Nghi
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1771<​br/>​Kẻ Vồi, Hà Nội.
 +</td>
 +<td>8 tháng 11 năm 1840<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​72
 +</td>
 +<​td>​Lôrensô Phạm Viết Ngôn
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>?<​br/>​Lục Thủy, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1862<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​73
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Nguyên
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1802<​br/>​Ngọc Cục, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​16 tháng 6 năm 1862<​br/>​Làng Cốc, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​74
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Nhi
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>?<​br/>​Ngọc Cục, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​16 tháng 6 năm 1862<​br/>​Làng Cốc, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​75
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Trần Duy Ninh
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1835<​br/>​Trung Linh, Nam Định.
 +</td>
 +<td>2 tháng 6 năm 1862<​br/>​An Triêm.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​76
 +</td>
 +<​td>​Emmanuel Lê Văn Phụng
 +</td>
 +<​td>​Trùm họ
 +</td>
 +<​td>​1796<​br/>​Đầu Nước, Cù Lao Giêng.
 +</td>
 +<​td>​31 tháng 7 năm 1859<​br/>​Châu Đốc.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​77
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Đoàn Công Quí
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1826<​br/>​Búng,​ Gia Định.
 +</td>
 +<​td>​31 tháng 7 năm 1859<​br/>​Châu Đốc.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​78
 +</td>
 +<​td>​Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh
 +</td>
 +<td>Y sĩ
 +</td>
 +<​td>​1768<​br/>​Mỹ Hương, Quảng Bình.
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 7 năm 1840<​br/>​Đồng Hới.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​79
 +</td>
 +<​td>​Augustin Schoeffler Đông
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1822<​br/>​Mittelbonn,​ Nancy, Pháp
 +</td>
 +<td>1 tháng 5 năm 1851<​br/>​Sơn Tây
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​80
 +</td>
 +<​td>​Giuse Phạm Trọng Tả
 +</td>
 +<​td>​Cai tổng
 +</td>
 +<​td>​1800<​br/>​Quần Cống, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1859<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​81
 +</td>
 +<​td>​Gioan Baotixita Đinh Văn Thành
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1796<​br/>​Nôn Khê, Ninh Bình.
 +</td>
 +<​td>​28 tháng 4 năm 1840<​br/>​Ninh Bình.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​82
 +</td>
 +<​td>​Anê Lê Thị Thành
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1781<​br/>​Bá Đền, Thanh Hóa.
 +</td>
 +<​td>​12 tháng 7 năm 1841<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Chết trong tù
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​83
 +</td>
 +<​td>​Nicôla Bùi Đức Thể
 +</td>
 +<​td>​Binh sĩ
 +</td>
 +<​td>​1792<​br/>​Kiên Trung, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​12 tháng 6 năm 1839<​br/>​Thừa Thiên.
 +</td>
 +<​td>​Xử lăng trì
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​84
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Trương Văn Thi
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1763<​br/>​Kẻ Sở, Hà Nội.
 +</td>
 +<​td>​21 tháng 12 năm 1839<​br/>​Ô Cầu Giấy.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​85
 +</td>
 +<​td>​Giuse Lê Đăng Thi
 +</td>
 +<​td>​Cai đội
 +</td>
 +<​td>​1825<​br/>​Kẻ Văn, Quảng Trị.
 +</td>
 +<​td>​25 tháng 10 năm 1860<​br/>​An Hòa.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​86
 +</td>
 +<​td>​Tôma Trần Văn Thiện
 +</td>
 +<​td>​Chủng sinh
 +</td>
 +<​td>​1820<​br/>​Trung Quán, Quảng Bình.
 +</td>
 +<​td>​21 tháng 9 năm 1838<​br/>​Nhan Biều.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​87
 +</td>
 +<​td>​Luca Phạm Trọng Thìn
 +</td>
 +<​td>​Cai tổng
 +</td>
 +<​td>​1819<​br/>​Quần Cống, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1859<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​88
 +</td>
 +<​td>​Máctinô Tạ Đức Thịnh
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1760<​br/>​Kẻ Sét, Hà Nội.
 +</td>
 +<td>8 tháng 11 năm 1840<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​89
 +</td>
 +<​td>​Máctinô Thọ
 +</td>
 +<​td>​Trùm họ
 +</td>
 +<​td>​1787<​br/>​Kẻ Báng, Nam Định.
 +</td>
 +<td>8 tháng 11 năm 1840<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​90
 +</td>
 +<​td>​Anrê Nguyễn Kim Thông (Thuông)
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1790<​br/>​Gò Thị, Bình Định.
 +</td>
 +<​td>​15 tháng 7 năm 1855<​br/>​Mỹ Tho.
 +</td>
 +<​td>​Chết trong tù
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​91
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Thuần
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>?<​br/>​Đông Phú, Thái Bình.
 +</td>
 +<td>6 tháng 6 năm 1862<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Thiêu sống
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​92
 +</td>
 +<​td>​Phaolô Lê Bảo Tịnh
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1793<​br/>​Trịnh Hà, Thanh Hoá.
 +</td>
 +<td>6 tháng 4 năm 1857<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​93
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Toái
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1811<​br/>​Đông Thành, Thái Bình.
 +</td>
 +<td>5 tháng 6 năm 1862<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Thiêu sống
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​94
 +</td>
 +<​td>​Tôma Toán
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1767<​br/>​Cần Phán, Thái Bình.
 +</td>
 +<​td>​27 tháng 6 năm 1840<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Chết rũ tù
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​95
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Trạch (Đoài)
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1772<​br/>​Ngoại Vối, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 9 năm 1840<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​96
 +</td>
 +<​td>​Emmanuel Nguyễn Văn Triệu
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1756<​br/>​Thợ Đúc, Phú Xuân, Huế.
 +</td>
 +<​td>​17 tháng 9 năm 1798<​br/>​Bãi Dâu.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​97
 +</td>
 +<​td>​Anrê Trần Văn Trông
 +</td>
 +<​td>​Binh sĩ
 +</td>
 +<​td>​1808<​br/>​Kim Long, Huế.
 +</td>
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1835<​br/>​An Hoà
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​98
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Vũ Văn Truật
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1816<​br/>​Kẻ Thiếc, Hà Nam.
 +</td>
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1838<​br/>​Sơn Tây.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​99
 +</td>
 +<​td>​Phanxicô Trần Văn Trung
 +</td>
 +<​td>​Cai đội
 +</td>
 +<​td>​1825<​br/>​Phan Xá, Quảng Trị.
 +</td>
 +<td>2 tháng 5 năm 1858<​br/>​An Hoà.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​100
 +</td>
 +<​td>​Giuse Tuân
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1821<​br/>​Trần Xá, Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​30 tháng 4 năm 1861<​br/>​Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​101
 +</td>
 +<​td>​Giuse Trần Văn Tuấn
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1825<​br/>​Nam Điền, Nam Định.
 +</td>
 +<td>7 tháng 1 năm 1862<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​102
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Nguyễn Bá Tuần
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1766<​br/>​Ngọc Đồng, Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​15 tháng 7 năm 1838<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Chết rũ tù
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​103
 +</td>
 +<​td>​Giuse Phạm Quang Túc
 +</td>
 +<​td>​Thiếu niên
 +</td>
 +<​td>​1843<​br/>​Hoàng Xá, Hưng Yên.
 +</td>
 +<td>1 tháng 6 năm 1862
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​104
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Lê Tùy
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1773<​br/>​Bằng Sở, Hà Đông.
 +</td>
 +<​td>​11 tháng 10 năm 1833<​br/>​Quan Ban.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​105
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Nguyễn Văn Tự
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1796<​br/>​Ninh Cường, Nam Định.
 +</td>
 +<td>5 tháng 9 năm 1838<​br/>​Bắc Ninh.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​106
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Nguyễn Khắc Tự
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​1811
 +</​p><​p>​xứ Bình Hòa,
 +</​p><​p>​Gp Phát Diệm
 +</​p><​p>​Ninh Bình.
 +</p>
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 7 năm 1840<​br/>​Đồng Hới.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​107
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Vũ Đình Tước
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1775<​br/>​Trung Lao, Nam Định.
 +</td>
 +<td>2 tháng 4 năm 1839<​br/>​Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Tra tấn
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​108
 +</td>
 +<​td>​Anrê Tường
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1812<​br/>​Ngọc Cúc, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​16 tháng 6 năm 1862<​br/>​Làng Cốc, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​109
 +</td>
 +<​td>​Vinh Sơn Tường
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1814<​br/>​Ngọc Cục, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​16 tháng 6 năm 1862<​br/>​Làng Cốc, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​110
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Bùi Văn Úy
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1801<​br/>​Tiên Môn, Thái Bình.
 +</td>
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1839<​br/>​Cổ Mễ.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​111
 +</td>
 +<​td>​Giuse Nguyễn Đình Uyển
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1775<​br/>​Ninh Cường, Nam Định.
 +</td>
 +<td>4 tháng 7 năm 1838<​br/>​Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​Chết rũ tù
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​112
 +</td>
 +<​td>​Phêrô Đoàn Văn Vân
 +</td>
 +<​td>​Thầy giảng
 +</td>
 +<​td>​1780<​br/>​Kẻ Bói, Hà Nam.
 +</td>
 +<​td>​25 tháng 5 năm 1857<​br/>​Sơn Tây.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​113
 +</td>
 +<​td>​Jean Théophane Vénard Ven
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Hội Thừa Sai Paris
 +</td>
 +<​td>​1829<​br/>​St. Loup-sur-Thouet,​ Poitiers, Pháp.
 +</td>
 +<td>2 tháng 2 năm 1861<​br/>​Ô Cầu Giấy.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​114
 +</td>
 +<​td>​Giuse Đặng Đình Viên
 +</td>
 +<​td>​Linh mục
 +</td>
 +<​td>​1787<​br/>​Tiên Chu, Hưng Yên.
 +</td>
 +<​td>​21 tháng 8 năm 1838<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​115
 +</td>
 +<​td>​Stêphanô Nguyễn Văn Vinh
 +</td>
 +<​td>​Giáo dân
 +</td>
 +<​td>​1814<​br/>​Phú Trang, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​19 tháng 1 năm 1839<​br/>​Cổ Mễ.
 +</td>
 +<​td>​Xử giảo
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​116
 +</td>
 +<​td>​Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1786<​br/>​Hưng Lập, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​26 tháng 11 năm 1839<​br/>​Bảy Mẫu, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​117
 +</td>
 +<​td>​Vinh Sơn Đỗ Yến
 +</td>
 +<​td>​Linh mục Dòng Đa Minh
 +</td>
 +<​td>​1764<​br/>​Trà Lũ, Nam Định.
 +</td>
 +<​td>​30 tháng 6 năm 1838<​br/>​Hải Dương.
 +</td>
 +<​td>​Xử trảm
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
320730-c-c-th-nh-t-o-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)