User Tools

Site Tools


321030-tr-n-long-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

321030-tr-n-long-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content"​ role="​presentation"​ style="​font-size:​ 90%"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Commons-emblem-issue.svg/​40px-Commons-emblem-issue.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Commons-emblem-issue.svg/​60px-Commons-emblem-issue.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Commons-emblem-issue.svg/​80px-Commons-emblem-issue.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Bài viết này</​b>​ có thể không thỏa mãn  <​b>​chỉ dẫn về độ nổi bật</​b>​ hoặc một trong các chỉ dẫn sau cho việc đưa vào Wikipedia: tiểu sử, sách, tổ chức, truyện hư cấu, âm nhạc, từ ngữ mới, số, nội dung web, hoặc một vài đề xuất cho các chỉ dẫn mới.
 +<​p>​Nếu bạn am hiểu về chủ đề của bài viết này, hãy mở rộng hoặc viết lại bài để xác lập <​b>​độ nổi bật</​b>​ của chủ đề. Cách tốt nhất để làm điều đó là dẫn chiếu các tài liệu nói về chủ đề đã được công bố bởi các nguồn độc lập. Nếu không thể xác lập được độ nổi bật, bài viết sẽ bị đổi hướng, trộn, hoặc xóa đi theo Quy định về xóa bài. Bài có thể bị đưa ra biểu quyết xóa tại <​b>​Wikipedia:​Biểu quyết xoá bài/Trần Long</​b>​ sau 7 ngày bởi thành viên có đầy đủ tiêu chí đề cử. <​small>​ <​br/></​small></​p><​small>​
 +Mời tham gia <​b>​Wikipedia:​Biểu quyết xoá bài/Trần Long</​b>​ nếu bài được đưa ra biểu quyết xóa bài và cho ý kiến tại trang thảo luận của bài này.</​small>​ <span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trần Long</​b>​ (chữ Hán: <​i>​陈龙</​i>,​ bính âm: <​i>​Chen Long</​i>,​ sinh ngày 24 tháng 7 năm 1975) là một nam diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Trần Long nổi tiếng nhờ đóng nhiều bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp.
 +</p>
  
 +<​h3><​span id="​Phim_truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_truyền_hình">​Phim truyền hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181028031232
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.187 seconds
 +Preprocessor visited node count: 527/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19113/​2097152 bytes
 +Template argument size: 980/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.18 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 146.301 ​     1 -total
 + ​46.83% ​  ​68.507 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_di&#​7877;​n_vi&​ecirc;​n
 + ​35.87% ​  ​52.478 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dnb
 + ​31.91% ​  ​46.685 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ambox
 + ​21.26% ​  ​31.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.09% ​  ​30.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.46%   ​12.375 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_di&#​7877;​n_vi&​ecirc;​n_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  7.40%   ​10.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  7.29%   ​10.667 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.70%    9.809      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Kh&​ocirc;​ng_ngu&#​7891;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826807-0!canonical and timestamp 20181028031232 and revision id 41258242
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
321030-tr-n-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)