User Tools

Site Tools


321230-ngh-a-l-i-ngh-a-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

321230-ngh-a-l-i-ngh-a-l-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nghĩa Lợi</​b>​ là một xã thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Xã nằm có địa hình kéo dài theo chiều bắc nam ở phía đông của thị xã và tiếp giáp với xã Phù Nham của huyện Văn Chấn ở phía đông, xã Sơn A của huyện Văn Chấn ở phía bắc, xã Nghĩa Phúc và phường Trung tâm ở phía tây thuộc thị xã, phía nam là phường Cầu Thị cũng thuộc thị xã.
 +</​p><​p>​Trước đây, Nghĩa Lợi là một xã thuộc huyện Văn Chấn với diện tích 518 ha (5,​18 km²) với dân số là khoảng 4554 người. Đến năm 1995, khi thị xã Nghĩa Lộ được thành lập, 331 hécta với 1.647 người của xã Nghĩa Lợi được chuyển về thị xã.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Đến năm 2003, xã Nghĩa Lợi được sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Nghĩa Lợi hiện có diện tích 3,7 km², dân số là 3420 người, mật độ cư trú đạt 924 người/​km² (tương đương với các xã tại khu vực đồng bằng sông Hồng). Trong đó, dân tộc Kinh có 50 người, dân tộc Thái có 3115 người và các dân tộc khác có 387 người.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Bên cạnh trồng lúa, Nghĩa Lợi cũng phát triển chăn nuôi gia súc, đưa tổng đàn lên 3.419 con, trong đó đàn trâu, bò là 541 con, 2.878 con lợn và đàn gia cầm có hơn 11.000 con.<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Đời sống nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn, do vậy nhiều người phải đi nơi khác làm việc<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181012083628
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.092 seconds
 +Preprocessor visited node count: 268/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11348/​2097152 bytes
 +Template argument size: 319/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2031/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​62.079 ​     1 -total
 + ​55.39% ​  ​34.386 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​50.58% ​  ​31.397 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​42.85% ​  ​26.602 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​25.82% ​  ​16.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7883;​_x&​atilde;​_Ngh&#​297;​a_L&#​7897;​
 + ​22.63% ​  ​14.049 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​18.33% ​  ​11.381 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.23%    3.867      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.99%    1.858      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827487-0!canonical and timestamp 20181012083628 and revision id 23494207
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
321230-ngh-a-l-i-ngh-a-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)