User Tools

Site Tools


321630-fontana-california-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

321630-fontana-california-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Fontana,​ California</​b>​ là một thành phố thuộc quận San Bernardino trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km2, trong đó diện tích đất là 42,4 dặm vuông Anh (110 km<​sup>​2</​sup>​). Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 196.069 người, là thành phố đông dân thứ 114 tại Hoa Kỳ và thứ 20 tại California, lớn thứ nhì tại quận San Bernardino năm 2010.
 +Fontana được thành lập vào năm 1913, về cơ bản là khu vực nông thôn cho đến khi chiến tranh thế giới thứ II, khi doanh nhân Henry J. Kaiser xây dựng một nhà máy thép lớn trong khu vực. Thành phố ngày nay là một trung tâm khu vực của ngành công nghiệp vận tải đường bộ, với các xa lộ Interstate 10 và xa lộ bang 210 chạy xuyên thành phố từ đông sang tây, và liên tiểu bang 15 đi theo đường chéo qua góc phần tư phía Tây Bắc của nó.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181012045658
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.140 seconds
 +Preprocessor visited node count: 424/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39705/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6134/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​90.190 ​     1 -total
 + ​44.15% ​  ​39.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​36.01% ​  ​32.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​California
 + ​32.92% ​  ​29.688 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​28.58% ​  ​25.779 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​15.56% ​  ​14.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​California-stub
 + ​12.25% ​  ​11.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.68%    6.024      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  4.88%    4.398      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.67%    4.214      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_California
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​824194-0!canonical and timestamp 20181012045658 and revision id 31950923
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
321630-fontana-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)