User Tools

Site Tools


322230-y-n-thu-n-h-m-y-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

322230-y-n-thu-n-h-m-y-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​prettytable"​ align="​right"><​tbody><​tr><​th>​Huyện lị</​th>​
 +<​th>​Hàm Yên
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Trung tâm</​td>​
 +<​td>​thôn Thôm Vá
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Dân số</​td>​
 +<​td>​Kinh,​ Tày, Dao, H'​Mông..
 +<​p>​chủ yếu là người Tày
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Mật độ dân cư</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diện tích</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Số điên thoại</​td>​
 +<​td>​027843543
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Yên Thuận</​b>​ là một xã thuộc huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​là xã vùng cao của huyện Xã nằm ở phía bắc Huyện Hàm Yên, phía bắc giáp xã Vô Điếm của huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang, phía nam giáp xã Bạch Xa, phía đông giáp huyện Chiêm Hóa và phía tây giáp thị trấn vĩnh tuy huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang.
 +</p>
 +<​ol><​li>​An Thịnh</​li>​
 +<​li>​Cốc Phường</​li>​
 +<​li>​Cầu Treo</​li>​
 +<​li>​Làng Bá</​li>​
 +<​li>​Đẻm</​li>​
 +<​li>​Hao Bó</​li>​
 +<​li>​Cuổm</​li>​
 +<​li>​Nà Khà</​li>​
 +<​li>​Lục Khang</​li>​
 +<​li>​Lục Sơn</​li>​
 +<​li>​Sơn Thủy</​li>​
 +<​li>​Khau Làng</​li>​
 +<​li>​Cao Đường</​li></​ol>​
 +<​p>​Dân cư xã yên thuận bao gồm: kinh, Tày, Dao, H'​Mông. trong đó người tày và người dao chiếm 75% dân số của xã.
 +</​p><​p>​Giao thông của xã còn nhiều khó khăn, chủ yếu là rải cấp phối. hiên nay đã có đường tránh lũ qua thôn cầu treo và thôn làng Bá, thông qua cầu suối đẻm đến trung tâm xã. ngoài ra còn có cầu tránh lũ tai thôn cầu treo được xây dựng theo dự án đầu tư phí chính phủ(RIDP)mà người dân ở đây vẫn quen gọi là cầu Bản Lưu (Bến Mai)
 +</p>
 +
 +<​p>​kinh tế của xã phát triển mạnh về nông nghiệp: trồng lúa, nuôi cá, ngoài ra xã còn phát triển mạnh về cây cam. hiện nay xã có xu hướng phát triển cây chè, đặc biệt thôn sơn thủy là một thôn có thế mạnh về cây chè với 98% các hộ gia đình trồng chè. thôn thôm vá nổi tiếng với tay nghề nuôi cá, thôn chiếm tới 70% sản lượng cá của toàn xã
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181011011313
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.071 seconds
 +Preprocessor visited node count: 220/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12859/​2097152 bytes
 +Template argument size: 212/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 746 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​45.033 ​     1 -total
 + ​68.43% ​  ​30.814 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​agrave;​m_Y&​ecirc;​n
 + ​63.50% ​  ​28.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​23.92% ​  ​10.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​19.64% ​   8.844      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.09% ​   4.543      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.27%    3.276      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.81%    1.714     16 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785605-0!canonical and timestamp 20181011011313 and revision id 23556896
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
322230-y-n-thu-n-h-m-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)