User Tools

Site Tools


322430-p-tr-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

322430-p-tr-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Pú Trạng</​b>​ (hay Pú Chạng) là một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Phường nằm tại phía tây của thị xã và giáp với xã Nghĩa Phúc ở phía bắc, hai phường Trung Tâm và Tân An ở phía đông, xã Nghĩa An và xã Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn ở phía tây và tây bắc.
 +</​p><​p>​Pú Trạng trở thành một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ từ năm 1995 ngay khi thị xã được tái thành lập. Pú Trạng hình thành trên cơ sở các tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và các bản: Bản Lọng, Bản Qua, Bản Nỏng, Bản Ten, Bản Ngoa, Bản Mới và khi đó có diện tích 380,5 hécta với 4.834 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hiện nay, Pú Trạng có diện tích 5.8406 km² với dân số là 5251 người, mật độ cư trú là 899 người/​km². Thành phần dân tộc của phường bao gồm dân tộc Kinh với 2757 người, dân tộc Thái với 1830 người và các dân tộc khác có 417 người.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Pú Trạng là địa bàn tập trung nhiều cơ quan của thị xã Nghĩa Lộ, có gần 2 km đường quốc lộ 32 chạy qua. Phường có 10 tổ dân phố<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Trên địa bàn phường Pú Trạng có quy hoạch cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phường Pú Trạng với diện tích lên đến 20,92ha, được phê duyệt từ năm 2008 song cho đến tháng 6 năm 2011 vẫn chưa được triển khai.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181013044908
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.082 seconds
 +Preprocessor visited node count: 249/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11206/​2097152 bytes
 +Template argument size: 319/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1361/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​54.917 ​     1 -total
 + ​50.80% ​  ​27.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.95% ​  ​25.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​38.68% ​  ​21.241 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​32.23% ​  ​17.702 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7883;​_x&​atilde;​_Ngh&#​297;​a_L&#​7897;​
 + ​26.16% ​  ​14.368 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.58% ​   9.104      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.52%    3.578      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  3.49%    1.914      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827488-0!canonical and timestamp 20181013044908 and revision id 40268604
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
322430-p-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)