User Tools

Site Tools


322530-jeremy-clarkson-s-extreme-machines-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

322530-jeremy-clarkson-s-extreme-machines-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Jeremy Clarkson'​s Extreme Machines</​b>​ là phim tài liệu 6 tập, được phát sóng đầu tiên trên kênh BBC Two vào năm 1998. Những tập phim này được dẫn bởi Jeremy Clarkson, thử nghiệm một loạt các xe hơi, máy bay phản lực và xuồng máy.
 +</p>
  
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>#​
 +</th>
 +<​th>​Tựa đề
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát sóng
 +</th>
 +<​th>​Chủ đề
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1</​td>​
 +<​td>​Earth,​ Wind, Fire &amp; Air</​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<td>
 +<​ul><​li>​Reno Air Races ở Nevada</​li>​
 +<​li>​Phản lực cơ riêng Boeing 747 của U2</​li>​
 +<​li>​Xuồng máy Công thức 1</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td>​2</​td>​
 +<​td>​Powerrrrr!</​td>​
 +<​td>​15 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<td>
 +<​ul><​li>​Siêu tàu chở dầu Jahre Viking</​li>​
 +<​li>​Tàu con thoi 17.500 dặm Anh một giờ (28.200 km/​h)</​li>​
 +<​li>​Xuồng máy Lớp 1 150 dặm Anh một giờ (240 km/​h)</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td>​3</​td>​
 +<​td>​Racing Masters</​td>​
 +<​td>​22 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4</​td>​
 +<​td>​The War Machines</​td>​
 +<​td>​29 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<td>
 +<​ul><​li>​Xuồng máy R.I.V.A</​li>​
 +<​li>​Trực thăng chiến đấu tại Georgia, Hoa Kỳ</​li>​
 +<​li>​Phương tiện chiến đấu tự chế ở Bắc Cực</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td>​5</​td>​
 +<​td>​High Class Marvels</​td>​
 +<td>5 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6</​td>​
 +<​td>​Weird And Wonderful</​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181011110310
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.149 seconds
 +Preprocessor visited node count: 578/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10274/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1008/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.049/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.29 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 120.186 ​     1 -total
 + ​55.11% ​  ​66.233 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_television
 + ​49.35% ​  ​59.314 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.59% ​  ​33.156 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​13.70% ​  ​16.461 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​11.95% ​  ​14.368 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.76%   ​11.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​UK
 +  7.22%    8.682      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;​
 +  6.83%    8.205      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.72%    6.870      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_V&#​432;&#​417;​ng_qu&#​7889;​c_Li&​ecirc;​n_hi&#​7879;​p_Anh_v&​agrave;​_B&#​7855;​c_Ireland
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822806-0!canonical and timestamp 20181011110310 and revision id 26385981
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
322530-jeremy-clarkson-s-extreme-machines-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)