User Tools

Site Tools


322630-panopea-la-gi

Panopea là một chi ốc biển lớn thuộc họ Hiatellidae. Có 10 loài được mô tả trong chi Panopea[1]. Nhiều loài trong số này được gọi bằng tên thông dụng ốc vòi voi. Các ghi chép hóa thạch có niên đại Cretaceous (và có thể Triassic).[2]

  • Panopea abbreviata (Valenciennes, 1839) - Southern Geoduck
  • Panopea abrupta (Conrad, 1849) (extinct)
  • Panopea australis (G.B. Sowerby I, 1833)
  • Panopea bitruncata (Conrad, 1872)
  • Panopea generosa Gould, 1850 - Pacific Geoduck
  • Panopea globosa Dall, 1898 - Cortes Geoduck
  • Panopea glycymeris (Born, 1778)
  • Panopea japonica Adams, 1850 Japanese Geoduck[3]
  • Panopea smithae Powell, 1950
  • Panopea zelandica Quoy và Gaimard, 1835 - Deepwater Clam[4]
322630-panopea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)