User Tools

Site Tools


322830-c-n-thu-n-nam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

322830-c-n-thu-n-nam-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Ca_Na_beach%2C_Ninh_Thuan.JPG/​250px-Ca_Na_beach%2C_Ninh_Thuan.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Ca_Na_beach%2C_Ninh_Thuan.JPG/​375px-Ca_Na_beach%2C_Ninh_Thuan.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Ca_Na_beach%2C_Ninh_Thuan.JPG/​500px-Ca_Na_beach%2C_Ninh_Thuan.JPG 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Cà Ná</​b>​ là một xã thuộc huyện Thuận Nam. Là vùng đất cực nam của tỉnh Ninh Thuận.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã Cà Ná được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 2009 trên cơ sở 5 thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, Lạc Tân 3, Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2 và Lạc Sơn 3 của xã Phước Diêm.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​V.E1.BB.8B_tr.C3.AD_.C4.91.E1.BB.8Ba_l.C3.BD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vị_trí_địa_lý">​Vị trí địa lý</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Di.E1.BB.87n_t.C3.ADch.2C_d.C3.A2n_s.E1.BB.91"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Diện_tích,​_dân_số">​Diện tích, dân số</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Diện tích: 13,​0782 km<​sup>​2</​sup>​ (2009)</​li>​
 +<​li>​Dân số: 8537 người (2009)</​li></​ul><​h3><​span id="​H.C3.A0nh_ch.C3.ADnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hành_chính">​Hành chính</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã: Phan Ngọc Anh
 +</​p><​p>​- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã-phụ trách kinh tế: Huỳnh Kiều Ánh
 +</​p><​p>​- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã-phụ trách văn xã: Võ Thị Bích Hòa
 +</​p><​p>​- Bí thư Đảng ủy: Trương Ngọc Luân
 +</​p><​p>​Xã Cà Ná gồm 5 thôn:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Thôn Lạc Nghiệp 1</​li>​
 +<​li>​Thôn Lạc Nghiệp 2</​li>​
 +<​li>​Thôn Lạc Sơn 1 có 261 hộ với 908 nhân khẩu, diện tích 56,99ha. Phía Đông giáp thôn Lạc Nghiệp 1; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp thôn Lạc Sơn 2.<sup id="​cite_ref-Hành_chính_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Thôn Lạc Sơn 2 có 246 hộ với 1.007 nhân khẩu, diện tích 92,57ha. Phía Đông giáp thôn Lạc Nghiệp 1; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; phía Nam giáp thôn Lạc Sơn 1; phía Bắc giáp thôn Lạc Sơn 3.<sup id="​cite_ref-Hành_chính_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Thôn Lạc Sơn 3 có 137 hộ với 609 nhân khẩu, diện tích 1.020,47ha. Phía Đông giáp xã Phước Dinh; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; phía Nam giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và biển Đông; phía Bắc giáp xã Phước Minh.<​sup id="​cite_ref-Hành_chính_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul>​
 +<​p>​Là một địa phương ven biển, có tuyến đường quốc lộ 1A đi qua rất thuận lợi về giao thông, trao đổi hàng hóa với các khu vực khác.Kinh tế mũi nhọn chủ yếu là ngành nghề đánh bắt hải sản, sản xuất muối và nước mắm nổi tiếng. Phát triển dịch vụ ăn uống, nhà hàng, tiệc cưới, khách sạn, resort.
 +</​p><​p>​Nhờ vào địa thế gần biển, khí hậu ấm áp quanh năm, nơi đây còn là nơi sản xuất tôm giống khỏe mạnh chất lượng cao. Chủ yếu là tôm thẻ và tôm sú.
 +</p>
 +
 +<​p>​Bãi biển Cà Ná, các khu resort, nhà hàng, khách sạn dọc bờ biển.
 +</p>
 +
 +<​p>​Theo quy hoạch của tỉnh Ninh Thuận, Cà Ná sẽ trở thành đô thị loại 5, thị trấn trực thuộc huyện Thuận Nam vào năm 2025<sup id="​cite_ref-QHĐT_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2009.</​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011000807
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.110 seconds
 +Preprocessor visited node count: 324/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25823/​2097152 bytes
 +Template argument size: 254/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1509/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​54.718 ​     1 -total
 + ​84.12% ​  ​46.027 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_Ninh_Thu&#​7853;​n
 + ​77.66% ​  ​42.495 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.63%    4.724      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.75%    3.693      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​a_ph&#​432;&#​417;​ng_l&​acirc;​n_c&#​7853;​n
 +  4.34%    2.374     58 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​372186-0!canonical and timestamp 20181011000806 and revision id 26342089
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
322830-c-n-thu-n-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)