User Tools

Site Tools


322930-g-taland-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

322930-g-taland-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Götaland</​b>​ (tiếng Thụy Điển: [jo ː taland (nghe)), Gothia, Gothland, Gothenland, Gautland hoặc Geatland là một trong ba vùng đất của Thụy Điển và bao gồm các tỉnh. Götaland nằm ở phía nam của Thụy Điển, bao quanh ở phía bắc Svealand với rừng sâu Tiveden, Tylöskog và Kolmården đánh dấu biên giới.
 +</​p><​p>​Götaland đã từng bao gồm các vương quốc nhỏ, cư dân của nó được gọi là Gautar ở Old Bắc Âu. Nói chung là đồng ý rằng đây là những giống như Geatas, người của Beowulf anh hùng trong sử thi quốc gia của Anh cùng tên. Khu vực này cũng là nguồn gốc truyền thống của những người Goth, và do đó của văn hóa Đức.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Miền của Thụy Điển
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181014222430
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.032 seconds
 +Real time usage: 0.045 seconds
 +Preprocessor visited node count: 123/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3749/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​35.235 ​     1 -total
 + ​86.40% ​  ​30.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​79.73% ​  ​28.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​60.90% ​  ​21.460 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.86%    3.121      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.20%    1.481      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mi&#​7873;​n_c&#​7911;​a_Th&#​7909;​y_&#​272;​i&#​7875;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​824622-0!canonical and timestamp 20181014222430 and revision id 43691614
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
322930-g-taland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)