User Tools

Site Tools


323230-bairnsdale-victoria-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

323230-bairnsdale-victoria-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bairnsdale</​b>​ là một thành phố ở Gippsland trong bang Victoria, Úc. Thành phố có dân số 11.282 người (năm 2006). Thành phố có cự ly cách thủ phủ bang Melbourne 67 km về phía đông bắc.
 +Bairnsdale nằm trên bãi sông của sông Mitchell, gần nơi sông Mitchell chảy vào hồ King.
 +Bairnsdale là trung tâm thương mại cho khu vực Đông Gippsland và là thủ phủ của chính quyền địa phương đối với các Shire Đông Gippsland.
 +Nguồn gốc của tên gọi của thành phố là không chắc chắn, tuy nhiên nó được cho là đã được bắt nguồn từ tên của tài sản thuộc sở hữu của người định cư tiên phong Archibald Macleod.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Bang Victoria
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181012214558
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.232 seconds
 +Real time usage: 0.309 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1160/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 56277/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1154/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1362/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.100/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.16 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 256.581 ​     1 -total
 + ​77.30% ​ 198.350 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_Place
 + ​70.37% ​ 180.560 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​14.28% ​  ​36.650 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 + ​13.79% ​  ​35.381 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​_trong_h&#​7897;​p_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​13.33% ​  ​34.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.36% ​  ​31.715 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​10.22% ​  ​26.214 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Census_2006_AUS
 +  8.98%   ​23.052 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.91%   ​22.854 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_c&#​7911;​a_&​Uacute;​c
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825336-0!canonical and timestamp 20181012214558 and revision id 23486387
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
323230-bairnsdale-victoria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)