User Tools

Site Tools


323530-h-itasca-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

323530-h-itasca-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hồ Itasca</​b>​ là một hồ băng tại Hoa Kỳ có diện tích khoảng 4,7  km². Hồ này là nguồn của sông Mississippi.
 +Hồ Itasca là một hồ nước đóng băng nhỏ, khoảng 1,8 dặm vuông (4,7  km²) trong khu vực, trong khu vực Headwaters của trung tâm phía bắc Minnesota. Hồ này nằm ở đông nam quận Clearwater trong công viên bang Itasca và nó có một độ sâu trung bình 20-35 foot (6–11 m), và cao độ 1.475 foot (450 m) trên mực nước biển.
 +Hồ là nguồn gốc của sông Mississippi dài 2.340 dặm (3.770 km) đến vịnh Mexico; Tuy nhiên, các điểm chính xác không thể xác định được, bởi vì có được nhánh nhiều nhỏ và các khu vực đầm lầy cống vào các lưu vực sông Mississippi. Henry Schoolcraft xác định hồ Itasca như nguồn của sông vào năm 1832. Ông đã là một thành viên của một cuộc thám hiểm trước đây vào năm 1820 dưới sự chỉ đạo của Tướng Lewis Cass đã được đặt tên là hồ Cass gần đó (là hạ lưu từ Itasca) như là nguồn của dòng sông.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181025061545
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.112 seconds
 +Preprocessor visited node count: 202/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8024/​2097152 bytes
 +Template argument size: 195/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.163 ​     1 -total
 + ​81.34% ​  ​67.643 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​46.31% ​  ​38.514 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​14.55% ​  ​12.102 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​12.25% ​  ​10.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.39%    6.143      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.78%    3.144      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826059-0!canonical and timestamp 20181025061545 and revision id 16289754
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
323530-h-itasca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)