User Tools

Site Tools


323730-de-facto-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

323730-de-facto-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​De facto</​b>​ (<span class="​nowrap">​ <span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">/</​span><​span class="​IPA"><​span title="​“đ”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​d</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“ư”"​ style="​border-bottom:​1px dotted"><​s>​ɪ</​s></​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​Phiên âm theo Bảng phiên âm quốc tế (IPA)" style="​border-bottom:​1px dotted">​ </​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​trọng âm chính"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​ˈ</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“ph”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​f</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​giống “e”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​æ</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“k”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​k</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“th” trong “thùng”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​t</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“âu”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​oʊ</​span></​span><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">/</​span></​span>,​ <span class="​nowrap">​ <span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">/</​span><​span class="​IPA"><​span title="​“đ”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​d</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​“ây”"​ style="​border-bottom:​1px dotted">​eɪ</​span></​span><​span class="​IPA"><​span title="​tiếng cổ họng trong dấu nặng hoặc dấu ngã giọng bắc" style="​border-bottom:​1px dotted">​ʔ</​span></​span><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">/</​span></​span>,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​small>​tiếng Latinh:​ </​small><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[deː ˈfaktoː]</​span>​) hay <​b>​thực quyền</​b>,​ <​b>​quyền lực thực tế</​b>,​ <​b>​quyền thực tế</​b>​ là một thành ngữ trong tiếng Latinh có nghĩa là "trên thực tế" hay "theo thông lệ". Thông thường, nó được sử dụng ngược với <i>de jure</​i>​ (có nghĩa là "theo luật định"​) khi nói đến các vấn đề của lĩnh vực luật pháp, nhà nước, hay kỹ thuật (chẳng hạn các tiêu chuẩn) được tìm thấy trong thực tiễn của cộng đồng do được tạo ra hay phát triển lên mà không có (hoặc không trái) các quy định của luật điều chỉnh.
 +Khi thảo luận về các trạng thái pháp lý thì <i>de jure</​i>​ đề cập tới điều mà luật ghi nhận, trong khi <i>de facto</​i>​ đề cập tới điều xảy ra trong thực tế, và chúng có thể khác nhau.
 +</​p><​p>​Thuật ngữ <i>de facto</​i>​ cũng có thể sử dụng khi không tồn tại luật hay tiêu chuẩn tương ứng, nhưng thông lệ chung đã được thiết lập rõ ràng, mặc dù có thể là không phải phổ biến rất rộng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​b>​Tiêu chuẩn <i>de facto</​i></​b>,​ ví dụ như các tiêu chuẩn kỹ thuật hay tiêu chuẩn khác mà có sự phổ biến đến mức mọi người tuân theo chúng tương tự như khi người ta tuân theo các tiêu chuẩn luật định. Tiêu chuẩn <i>de jure</​i>​ có thể khác: một ví dụ là sắc luật về tốc độ lái xe trên đường cao tốc. Mặc dù tiêu chuẩn <i>de jure</​i>​ là lái xe ở tốc độ giới hạn hoặc thấp hơn, nhưng tiêu chuẩn <i>de facto</​i>​ là lái xe ở tốc độ giới hạn hay tốc độ lớn hơn một chút so với tốc độ này.
 +</​p><​p>​Một ví dụ khác là không có luật nào cấm một người thêm chữ cái mới, chẳng hạn như chữ Þ vào bảng chữ cái Latinh. Các chữ cái đã được thêm vào trong nhiều thế kỷ trước mà không có khó khăn nào, nhưng ngày nay người đó bị ngăn cản trong việc làm này, bởi những khó khăn thực tế nảy sinh. Vì thế đây là giới hạn <i>de facto</​i>​ trong việc thay đổi bảng chữ cái.
 +</​p><​p>​Tiêu chuẩn <i>de facto</​i>​ đôi khi không được chính thức hóa và có thể chỉ đơn giản dựa trên thực tế là một số người nào đó có các ý tưởng tốt được ưa chuộng nhiều đến mức nó được những người khác sao chép lại. Những người tạo ra các tiêu chuẩn <i>de facto</​i>​ điển hình là các công ty, tập đoàn hay côngxoocxiom.
 +</​p><​p>​Trong khoa học máy tính, các tiêu chuẩn <i>de facto</​i>​ đôi khi có thể trở thành các tiêu chuẩn <i>de jure</​i>​ do tính ưu việt của chúng trên thị trường. Ví dụ, JavaScript của Netscape (tiêu chuẩn hóa thành ECMAScript) và một phần của DOM Mức 0 (tiêu chuẩn hóa thành Thông số HTML DOM Mức 1/2).
 +</p>
 +
 +<​p>​Trong chính trị, <​b>​nhà lãnh đạo <i>de facto</​i></​b>​ của một quốc gia hay khu vực là người được thừa nhận là có quyền lực, không phụ thuộc vào việc người đó có được quyền lực này bằng cách thức hợp hiến, hợp pháp hay đúng luật hay không. Thuật ngữ này được sử dụng rất phổ biến để chỉ những người mà quyền lực của họ được một số ít người khác cho là giành được bằng các cách thức bất hợp hiến, bất hợp pháp hay các cách thức không đúng luật khác, thường là bằng việc lật đổ nhà lãnh đạo trước đó hay can thiệp sâu vào sự lãnh đạo của người đương nhiệm đó. Các nhà lãnh đạo <i>de facto</​i>​ không nhất thiết phải nắm giữ các chức vụ chính thức theo hiến pháp quy định và có thể thực thi quyền lực của mình theo các cách không chính thức. Tuy nhiên, quyền lực của họ thì không thể phủ nhận, điều này làm cho vị trí của họ như là các nhà lãnh đạo thực thụ phải được thừa nhận. Nhưng cần phải lưu ý rằng không phải tất cả các nhà độc tài đều là các nhà lãnh đạo <i>de facto</​i>​. Ví dụ, Augusto Pinochet ở Chile ban đầu lên nắm quyền trong vai trò của chủ tịch hội đồng tư vấn quân sự, nhưng sau đó đã thay đổi hiến pháp để trở thành tổng thống nước này, vì vậy đã làm ông trở thành nhà lãnh đạo chính thức và hợp pháp của Chile.
 +</​p><​p>​Một ví dụ khác về nhà lãnh đạo <i>de facto</​i>​ là những người trên thực tế không phải là nhà lãnh đạo, nhưng có ảnh hưởng rất lớn hay tổng thể đối với nhà lãnh đạo thực thụ, nó rất phổ biến trong các vương triều. Các ví dụ khác về các nhà lãnh đạo de facto là Từ Hi Thái Hậu của Trung Quốc (đối với con trai là vua Đồng Trị và cháu ruột là vua Quang Tự), công tước Aleksandr Danilovich Menshikov (đối với người yêu cũ của ông là nữ hoàng Ekaterina I của Nga), Hồng y giáo chủ Richelieu của Pháp (đối với vua Louis XIII), và hoàng hậu Marie Caroline (đối với chồng mình là vua Ferdinand I).
 +</​p><​p>​Một số nhà lãnh đạo <i>de facto</​i>​ thực thụ và nổi tiếng là Đặng Tiểu Bình của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và tướng Manuel Noriega của Panama. Cả hai nhân vật nói trên đã thực thi việc kiểm soát gần như tổng thể đối với quốc gia của họ trong nhiều năm, mặc dù không có chức vụ hợp pháp theo hiến pháp quy định hay sự ủy nhiệm luật định để thực thi quyền lực.
 +</​p><​p><​b>​Lãnh đạo quốc gia de facto</​b>​ là thuật ngữ hay sử dụng để miêu tả các Đại diện vương miện trong Khối Thịnh vượng chung Anh, hay nhà lãnh đạo thay cho (<​i>​in lieu</​i>​) nhà lãnh đạo quốc gia hợp pháp (<​i>​de jure</​i>,​ hay luật định) (ví dụ vua hay nữ hoàng Anh).
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Qu.E1.BB.91c_ng.E1.BB.AF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quốc_ngữ">​Quốc ngữ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Một số quốc gia có quốc ngữ trên thực tế (de facto), bao gồm Úc, Nhật Bản, Vương quốc Anh, và Hoa Kỳ, nhưng không có quốc ngữ chính thức (theo luật quy định:de jure).
 +</​p><​p>​Một số quốc gia có một ngôn ngữ nữa trên thực tế cộng thêm vào với quốc ngữ chính thức. Đó là trường hợp ở Liban và Maroc, quốc ngữ chính thức là tiếng Ả Rập, nhưng có thêm một ngôn ngữ trên thực tế là Tiếng Pháp. Ở New Zealand, Maori và New Zealand Sign theo luật quy định là quốc ngữ, trong khi tiếng Anh là quốc ngữ trên thực tế.
 +</p>
 +
 +<​p>​Sử dụng phổ biến khác của thuật ngữ <i>de facto</​i>​ là sự "phân biệt <i>de facto''</​i>:​ chẳng hạn những người sử dụng của một thư viện hay một ngôi trường nào đó có xu hướng là những người sống gần đó, vì thế các tiện ích này có xu hướng trở thành phân biệt "​chủng tộc" hay "dân tộc" mà không có "sự phân biệt <i>de jure</​i>"​ (nó đòi hỏi phải có sự phân biệt theo luật định).
 +</​p><​p>​Một quốc gia độc lập <i>de facto</​i>​ là quốc gia không được các quốc gia độc lập hay tổ chức quốc tế <i>de jure</​i>​ nào công nhận, thậm chí cho dù chủ quyền của đất nước này là tách rời khỏi "​quốc gia mẹ" và nó được thực thi tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ mà nước này coi là của mình.
 +</​p><​p>​Sự độc quyền <i>de facto</​i>​ là hệ thống trong đó có nhiều pháp nhân hay thể nhân tham gia, nhưng có rất ít điều chỉnh (hay các sắc luật chống độc quyền nói chung hoặc trong một lĩnh vực kinh tế cụ thể, đặc biệt là trong các lĩnh vực dịch vụ công) hoặc ở những nơi mà luật chống độc quyền không được áp dụng dẫn đến tình trạng một pháp nhân/thể nhân nào đó thao túng thị trường.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181025090723
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.175 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2148/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23387/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2843/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 16/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 351/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.03 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 127.732 ​     1 -total
 + ​37.09% ​  ​47.377 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IPAc-en
 + ​32.92% ​  ​42.053 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​25.97% ​  ​33.169 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​24.41% ​  ​31.176 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​15.78% ​  ​20.154 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H:​IPA
 + ​11.61% ​  ​14.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  7.49%    9.566      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiktionary
 +  6.11%    7.800      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  5.70%    7.280      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unreferenced
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​23845-0!canonical and timestamp 20181025090723 and revision id 41272751
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
323730-de-facto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)