User Tools

Site Tools


323830-ho-ng-t-v-ng-i-sao-h-m-phim-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

323830-ho-ng-t-v-ng-i-sao-h-m-phim-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hoàng tử và ngôi sao Hôm</​b>​ (tiếng Czech: <​i>​Princ a Večernice</​i>,​ <​i>​Prin-xơ a Vơ-chơ-rơ-ni-xê</​i>​) là một bộ phim thần tiên - cổ tích Tiệp Khắc.
 +</​p><​p>​Truyện phim lấy ý tưởng từ câu chuyện Chuyện Mặt Trời, Mặt Trăng và Gió của nữ văn sĩ Božena Němcová và nhà văn Karel Jaromír Erben.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Hoàng tử Velen có 3 cô chị - Helenka, Elenka và Lenka. Họ trở thành vợ của ba anh em, ba vị vua hùng mạnh - Mặt Trăng, Mặt trời và Gió. Còn Velen thì lại yêu Sao Hôm - em gái của 3 vị vua kia. Velen phải vượt qua những khó khăn thử thách do Mặt Trăng, Mặt trời và Gió đặt ra, mà không có phép thần nào giúp được, hoàng tử phải tự vượt qua bằng sức mình. Ngoài ra còn một lão phù thuỷ độc ác nữa...
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Âm nhạc: [[::​cs::​Svatopluk Havelka|Svatopluk Havelka]]</​li>​
 +<​li>​Dựng ảnh: Josef Illík</​li>​
 +<​li>​Dựng phim: Jaromír Janácek,​Jaroslav Pour</​li>​
 +<​li>​Thiết kế sản xuất: Milan Nejedlý</​li>​
 +<​li>​Đạo cụ: Theodor Pistek</​li>​
 +<​li>​Thiết kế phục trang: Karel Vanásek</​li>​
 +<​li>​Hóa trang: [[::​cs::​František Malec|František Malec]]</​li>​
 +<​li>​Chỉ đạo sản xuất: Jirí Krejcí</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181011023710
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.079 seconds
 +Preprocessor visited node count: 400/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4817/​2097152 bytes
 +Template argument size: 916/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 747 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​51.067 ​     1 -total
 + ​94.97% ​  ​48.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_phim
 + ​85.80% ​  ​43.813 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.10% ​   6.691      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  7.70%    3.931      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Ti&#​7879;​p_Kh&#​7855;​c
 +  4.76%    2.431      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.35%    2.219      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  3.73%    1.903      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_phim/​m&​agrave;​u
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​580010-0!canonical and timestamp 20181011023710 and revision id 37366814
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
323830-ho-ng-t-v-ng-i-sao-h-m-phim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)