User Tools

Site Tools


324130-nakamura-yoshiki-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

324130-nakamura-yoshiki-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Nakamura Yoshiki</​b><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​仲村佳樹</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Trọng Thôn Giai Thụ</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span>,​ sinh ngày 17 tháng 6 năm 1969</​span>​)</​span>​ là một mangaka người Nhật. Tác phẩm đầu tay của bà là truyện "Yume de Auyori Suteki"​ đăng trên tạp chí Hana to Yume năm 1993.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Blue Wars</​li>​
 +<​li>​Can'​t Give Up MVP (MVP wa Yuzurenai)</​li>​
 +<​li>​Skip Beat! 『スキップ・ビート!』</​li>​
 +<​li>​Tokyo Crazy Paradise 『東京クレイジーパラダイス』</​li>​
 +<​li>​Yume de Au yori Suteki (Better Than Seeing In A Dream)</​li>​
 +<​li>​Saint Love (basketball series)</​li>​
 +<​li>​Dramatic Love Album (oneshot)</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Nakamura Yoshiki ​ tại từ điển bách khoa của Anime News Network</​li></​ul><​table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Anime_stub_2.svg/​40px-Anime_stub_2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Anime_stub_2.svg/​60px-Anime_stub_2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Anime_stub_2.svg/​80px-Anime_stub_2.svg.png 2x" data-file-width="​100"​ data-file-height="​100"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan tác giả manga  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181025114339
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.121 seconds
 +Preprocessor visited node count: 372/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9665/​2097152 bytes
 +Template argument size: 413/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​87.954 ​     1 -total
 + ​54.68% ​  ​48.095 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​36.86% ​  ​32.423 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​23.71% ​  ​20.850 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Manga-artist-stub
 + ​18.39% ​  ​16.173 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.88% ​   9.567      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.71%    6.783      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nihongo
 +  5.83%    5.126      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  4.43%    3.894      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Yesno
 +  4.06%    3.570      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ann
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​828250-0!canonical and timestamp 20181025114339 and revision id 42317331
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
324130-nakamura-yoshiki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)