User Tools

Site Tools


324230-danh-s-ch-di-t-ch-t-nh-th-i-b-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

324230-danh-s-ch-di-t-ch-t-nh-th-i-b-nh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p>​Đây là danh sách những di tích tại tỉnh Thái Bình: ​
 +</p>
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>​STT
 +</th>
 +<​th>​Di tích
 +</th>
 +<​th>​Địa chỉ
 +</th>
 +<​th>​Huyện/​thành phố
 +</th>
 +<​th>​Cấp
 +</th>
 +<​th>​Hạng mục
 +</th>
 +<​th>​Chú thích
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1
 +</td>
 +<​td>​Chùa Đoan Túc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2
 +</td>
 +<​td>​Đình Tống Thỏ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Tống
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4
 +</td>
 +<​td>​Đền Quan
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5
 +</td>
 +<​td>​Đình Bo
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6
 +</td>
 +<​td>​Chùa Chành
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Đại Lai
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​8
 +</td>
 +<​td>​Chùa Bồ Xuyên
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​9
 +</td>
 +<​td>​Đình Nhân Thanh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​10
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Tống Vũ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​11
 +</td>
 +<​td>​Chùa Phú Lạc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​12
 +</td>
 +<​td>​Đình Hiệp Trung
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​13
 +</td>
 +<​td>​Đình Lạc Đạo
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​14
 +</td>
 +<​td>​Chùa San
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​15
 +</td>
 +<​td>​Miếu Vua Lãm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​16
 +</td>
 +<​td>​Chùa Ngái
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17
 +</td>
 +<​td>​Đền,​ Chùa Gia Lễ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Xuân Thọ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19
 +</td>
 +<​td>​Đình Nam Thọ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20
 +</td>
 +<​td>​Chùa Keo
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​21
 +</td>
 +<​td>​Cầu Tân Đệ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​22
 +</td>
 +<​td>​Biển Đồng Châu
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Thái Bình
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​23
 +</td>
 +<​td>​Miếu Bắc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​24
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Miếu Hậu Trung, Miếu Hậu Thượng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​25
 +</td>
 +<​td>​Chùa Thiên Quý
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​26
 +</td>
 +<​td>​Chùa Đọ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​27
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Nghè Cổ Dũng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​28
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa, Lăng Thượng Liệt
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​29
 +</td>
 +<​td>​Đình Lưu
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​30
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Đào Vũ Thường
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​31
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Phạm Huy Quang
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​32
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa, Miếu Bình Cách
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​33
 +</td>
 +<​td>​Làng Kháng chiến Nguyên Xá, Nghĩa trang liệt sĩ Đông Hưng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​34
 +</td>
 +<​td>​Lăng Thái Bảo
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​35
 +</td>
 +<​td>​Đình Kênh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​36
 +</td>
 +<​td>​Đền Tiên Truật
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​37
 +</td>
 +<​td>​Đình Lịch Động
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​38
 +</td>
 +<​td>​Đình Tàu
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​39
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Thượng thư Lương Quy Chính
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​40
 +</td>
 +<​td>​Chùa Cần Tu
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​41
 +</td>
 +<​td>​Đình Phú Xuân
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​42
 +</td>
 +<​td>​Chùa Tống Khê
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​43
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Hội Châu
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​44
 +</td>
 +<​td>​Miếu Hội
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​45
 +</td>
 +<​td>​Đình Bến Hòa
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​46
 +</td>
 +<​td>​Miếu Đại Vương
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​47
 +</td>
 +<​td>​Miếu Thái Hòa
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​48
 +</td>
 +<​td>​Đình Hoành Từ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​49
 +</td>
 +<​td>​Đình An Lễ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​50
 +</td>
 +<​td>​Đình Phạm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​51
 +</td>
 +<​td>​Chùa Quán Xá
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​52
 +</td>
 +<​td>​Chùa Lãm Khê
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​53
 +</td>
 +<​td>​Đình Thanh Long
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​54
 +</td>
 +<​td>​Chùa Long Bối
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​55
 +</td>
 +<​td>​Đình Đìa
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​56
 +</td>
 +<​td>​Đền Thánh Mẫu
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​57
 +</td>
 +<​td>​Từ đương họ Đặng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​58
 +</td>
 +<​td>​Miếu,​ Chùa Duyên Tục
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​59
 +</td>
 +<​td>​Đình Bá Thôn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​60
 +</td>
 +<​td>​Đình Hưng Đạo
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​61
 +</td>
 +<​td>​Đình Thuần Túy
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​62
 +</td>
 +<​td>​Miếu Giàng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​63
 +</td>
 +<​td>​Đình Hùng Việt
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​64
 +</td>
 +<​td>​Miếu,​ Chùa Tầm Phương
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​65
 +</td>
 +<​td>​Đền,​ Lăng Phạm Huy Đĩnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​66
 +</td>
 +<​td>​Chùa Cả
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​67
 +</td>
 +<​td>​Đình Thượng Phú
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​68
 +</td>
 +<​td>​Đình Cố Hội
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​69
 +</td>
 +<​td>​Đền Sảnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​70
 +</td>
 +<​td>​Chùa Lan
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​71
 +</td>
 +<​td>​Đình Sồng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​72
 +</td>
 +<​td>​Đình Quán
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​73
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Phạm Đình
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​74
 +</td>
 +<​td>​Đình Đồng Lạng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​75
 +</td>
 +<​td>​Đình Nha
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​76
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Bùi Đăng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​77
 +</td>
 +<​td>​Đình Quốc Tuấn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​78
 +</td>
 +<​td>​Miếu Đại Vương
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​79
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Bùi Văn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​80
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Vũ Gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​81
 +</td>
 +<​td>​Đình Long Bối
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​82
 +</td>
 +<​td>​Đình Phong Lôi
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​83
 +</td>
 +<​td>​Miếu,​ Chùa Phong Lôi
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​84
 +</td>
 +<​td>​Chùa Thổ Khối
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​85
 +</td>
 +<​td>​Chùa Quài
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​86
 +</td>
 +<​td>​Chùa Cổ Cốc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​87
 +</td>
 +<​td>​Chùa Bơn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​88
 +</td>
 +<​td>​Đình Cao Mỗ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​89
 +</td>
 +<​td>​Chùa Đông An
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Đông Hưng
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​90
 +</td>
 +<​td>​Từ đường, Lăng mộ nhà Bác học Lê Quý Đôn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​91
 +</td>
 +<​td>​Đền Mầu Tiên La
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​92
 +</td>
 +<​td>​Đền Buộm, Đền Rẫy, Nhà thờ Tiên Tiến
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​93
 +</td>
 +<​td>​Đền Lưu Xá, Đền Bảo Quốc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​94
 +</td>
 +<​td>​Lăng tẩm Vương triều Trần
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​95
 +</td>
 +<​td>​Đền thờ Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​96
 +</td>
 +<​td>​Đền Quốc Mẫu, Lăng, Đình Thờ Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​97
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Miếu, Chùa Diệc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​98
 +</td>
 +<​td>​Đình Khả
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​99
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Hú
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​100
 +</td>
 +<​td>​Từ đường thờ TS Nguyễn Tông Quai
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​101
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Đền Cổ Trai
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​102
 +</td>
 +<​td>​Đình Ngừ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​103
 +</td>
 +<​td>​Đình Thọ Phú
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​104
 +</td>
 +<​td>​Đình Xuân Lôi
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​105
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Đền Thanh Lãng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​106
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Hoàng Nông
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​107
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Đinh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​108
 +</td>
 +<​td>​Đền Vĩnh Truyền
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​109
 +</td>
 +<​td>​Đình Phương La
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​110
 +</td>
 +<​td>​Đình Cao Tháp
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​111
 +</td>
 +<​td>​Cụm di tích Đình Bái, Trung Đình
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​112
 +</td>
 +<​td>​Đình thôn Châu
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​113
 +</td>
 +<​td>​Đình Phụng Công
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​114
 +</td>
 +<​td>​Đình Me
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​115
 +</td>
 +<​td>​Đình Trang
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​116
 +</td>
 +<​td>​Đình Bổng Thôn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​117
 +</td>
 +<​td>​Đình Hào Hú
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​118
 +</td>
 +<​td>​Miếu Lộc Thọ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​119
 +</td>
 +<​td>​Đền Trần
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​120
 +</td>
 +<​td>​Đình Kiều Trai
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​121
 +</td>
 +<​td>​Đình Làng Bùi
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​122
 +</td>
 +<​td>​Đình Hạ Lang
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​123
 +</td>
 +<​td>​Đình Vũ Thôn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​124
 +</td>
 +<​td>​Đền,​ Đình Ngũ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​125
 +</td>
 +<​td>​Miếu Mậu Lâm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​126
 +</td>
 +<​td>​Đền Khánh Lai
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​127
 +</td>
 +<​td>​Đình Quán
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​128
 +</td>
 +<​td>​Đình Thượng Ngàn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​129
 +</td>
 +<​td>​Đình Tịnh Xuyên
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​130
 +</td>
 +<​td>​Chùa Đìa
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​131
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Miếu Tống Xuyên
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​132
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Hợp Đông
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​133
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Đồng Lâm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​134
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Hoành Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​135
 +</td>
 +<​td>​Đình Nguộm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​136
 +</td>
 +<​td>​Đền Vân Đài
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​137
 +</td>
 +<​td>​Miếu,​ Đền Tứ Xã
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​138
 +</td>
 +<​td>​Đền Đồng Hàn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​139
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Trần Ích
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​140
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Nguyễn Văn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​141
 +</td>
 +<​td>​Miếu Tân Hà
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​142
 +</td>
 +<​td>​Đình Khống
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​143
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Miếu thôn Sòi
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​144
 +</td>
 +<​td>​Đình Nhuệ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​145
 +</td>
 +<​td>​Trường Vi Sỹ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​146
 +</td>
 +<​td>​Đình Duyên Lãng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​147
 +</td>
 +<​td>​Đình Thượng Lãng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​148
 +</td>
 +<​td>​Đền Vua Lê
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​149
 +</td>
 +<​td>​Đình Thượng Đồng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​150
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Xuân Trúc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​151
 +</td>
 +<​td>​Chùa Phụng Công
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​152
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa, Phủ Triều Quyến
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​153
 +</td>
 +<​td>​Đình Hiệu Phú
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​154
 +</td>
 +<​td>​Chùa Nhân Phú
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Hưng Hà
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​155
 +</td>
 +<​td>​Nhà lưu niệm Văn thân Nguyễn Mậu Kiến
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​156
 +</td>
 +<​td>​Đình Lai Vi
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​157
 +</td>
 +<​td>​Đền Mộ Đạo, Đền Cả
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​158
 +</td>
 +<​td>​Nhà thờ Tứ Quận Công và Văn thân Nguyễn Năng Thế
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​159
 +</td>
 +<​td>​Đình Thượng Phúc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​160
 +</td>
 +<​td>​Đình Luật Nội, Đình Luật Ngoại
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​161
 +</td>
 +<​td>​Đền Đông Sàn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​162
 +</td>
 +<​td>​Cơ sỏ Xứ ủy Bắc Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​163
 +</td>
 +<​td>​Chùa Lãng Đông
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​164
 +</td>
 +<​td>​Đình Cả
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​165
 +</td>
 +<​td>​Đền Tổ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​166
 +</td>
 +<​td>​Đình Lại Trì
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​167
 +</td>
 +<​td>​Chùa Am
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​168
 +</td>
 +<​td>​Đình Son
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Quốc gia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​169
 +</td>
 +<​td>​Chùa Thượng Cầm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​170
 +</td>
 +<​td>​Đình Lạc Ấp
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​171
 +</td>
 +<​td>​Đình Trung Lũy
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​172
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Phạm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​173
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Phạm Văn Thôn Đại Điền
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​174
 +</td>
 +<​td>​Đình Trà Xương Đông
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​175
 +</td>
 +<​td>​Đình An Cơ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​176
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Lai Thành
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​177
 +</td>
 +<​td>​Đền Đông
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​178
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Nam Thanh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​179
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Bùi Xuân
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​180
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Nguyễn Phúc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​181
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Phú Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​182
 +</td>
 +<​td>​Đền Vua Rộc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​183
 +</td>
 +<​td>​Chùa Phúc Lâm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​184
 +</td>
 +<​td>​Chùa Tây Phúc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​185
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Phạm Văn Đê
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​186
 +</td>
 +<​td>​Đền Bạt, Trung, Ngoại
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​187
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Thái Công
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​188
 +</td>
 +<​td>​Đình Sơn Trình
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​189
 +</td>
 +<​td>​Đình Ngái
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​190
 +</td>
 +<​td>​Đền Đông Thổ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​191
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Trần Ngọc Dư
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​192
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Hoàng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​193
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Trần
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​194
 +</td>
 +<​td>​Từ đường họ Lại
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​195
 +</td>
 +<​td>​Chùa Thanh Quang
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​196
 +</td>
 +<​td>​Chùa Hanh Cù
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​197
 +</td>
 +<​td>​Đình Cao Mại Nhân
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​198
 +</td>
 +<​td>​Đình Đa Cốc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​199
 +</td>
 +<​td>​Đình Hữu Triệt
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​200
 +</td>
 +<​td>​Đình Thượng Hiền
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​201
 +</td>
 +<​td>​Miếu Nguyệt Giám
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​202
 +</td>
 +<​td>​Đình Đông Trà
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​203
 +</td>
 +<​td>​Chùa Lai Vi
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​204
 +</td>
 +<​td>​Đình Đông
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​205
 +</td>
 +<​td>​Đền Đại Chúng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​206
 +</td>
 +<​td>​Từ đường Trần Đăng Quỹ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​207
 +</td>
 +<​td>​Đình,​ Chùa Dương Liễu Trại
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Huyện Kiến Xương
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +<​dl><​dt>​Di tích cấp quốc gia</​dt></​dl><​p>​1 Đền Đồng Bằng
 +</​p><​p>​2 Miếu Hòe Thị
 +</​p><​p>​3 Đình, Đền, Chùa La Vân, Chùa Cổng
 +</​p><​p>​4 Đình Đông Linh
 +</​p><​p>​5 Đền Lộng Khê
 +</​p><​p>​6 Đền Năm thôn
 +</​p><​p>​7 Đền Ngọc Quế
 +</​p><​p>​8 Đền Hồng Phong
 +</​p><​p>​9 Đình Hiệp Lực
 +</​p><​p>​10 Miếu Rọc
 +</​p><​p>​11 Chùa Cổ Tuyết
 +</​p><​p>​12 Đình, Đền, Bến tượng A Sào
 +</​p><​p>​13 Đình Vạn Phúc
 +</​p><​p>​14 Đình Vĩnh Phúc
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Di tích cấp Tỉnh</​dt></​dl><​p>​1 Đình Nam Đài
 +</​p><​p>​2 Đình Câu Xá
 +</​p><​p>​3 Chùa Phương Quả
 +</​p><​p>​4 Miếu Miễu Go
 +</​p><​p>​5 Đình Ngọc Chi
 +</​p><​p>​6 Đình Hải An
 +</​p><​p>​7 Miếu Cổ Đằng
 +</​p><​p>​8 Đình Vược
 +</​p><​p>​9 Đình, Đền Vũ Hạ
 +</​p><​p>​10 Đình Sổ
 +</​p><​p>​11 Đình Bương Thượng
 +</​p><​p>​12 Đình Bương Hạ
 +</​p><​p>​13 Miếu Hoàng Bà
 +</​p><​p>​14 Chùa Địa Đồ
 +</​p><​p>​15 Đình, Miếu Hoàng Xá
 +</​p><​p>​16 Chùa Mai Trang
 +</​p><​p>​17 Đình Trình Yêm
 +</​p><​p>​18 Chùa Trang Liễu
 +</​p><​p>​19 Chùa Phụng Công
 +</​p><​p>​20 Chùa Tài Giá
 +</​p><​p>​21 Chùa Lộng Khê
 +</​p><​p>​22 Đình Tô Hải
 +</​p><​p>​23 Chùa, Miếu Mỹ Xá
 +</​p><​p>​24 Đình Vũ Xá
 +</​p><​p>​25 Đình, Chùa Cầu Đá
 +</​p><​p>​26 Đình An Ký
 +</​p><​p>​27 Đình Sài
 +</​p><​p>​28 Miếu Phong Xá
 +</​p><​p>​29 Đình Đồng Châu
 +</​p><​p>​30 Đình, Miếu Vạn Niên
 +</​p><​p>​31 Đền Giành
 +</​p><​p>​32 Đền Bà Chúa
 +</​p><​p>​33 Đình Đà thôn
 +</​p><​p>​34 Chùa Đồn Xá
 +</​p><​p>​35 Lăng Hưng Nghĩa Hầu
 +</​p><​p>​36 Đình Lương Mỹ
 +</​p><​p>​37 Đình, Miếu Cổ Tuyết
 +</​p><​p>​38 Đình Đông Linh
 +</​p><​p>​39 Đình Lý Xá
 +</​p><​p>​40 Đền Đồng Tâm
 +</​p><​p>​41 Từ đường họ Phạm
 +</​p><​p>​42 Đền Quận Công
 +</​p><​p>​43 Đình Bồ Trang
 +</​p><​p>​44 Miếu Ngọc
 +</​p><​p>​45 Đền Bình Ngọc
 +</​p><​p>​46 Đình, Chùa Sơn Đồng
 +</​p><​p>​47 Đình An Bài
 +</​p><​p>​48 Đình, Miếu Trang Đông
 +</​p><​p>​49 Đình, Chùa Khả Lang
 +</​p><​p>​50 Đình Kỹ Trang
 +</​p><​p>​51 Từ đường Nguyễn Quốc
 +</​p><​p>​52 Đình Đông Trụ
 +</​p><​p>​53 Đình Mỹ Giá
 +</​p><​p>​54 Miếu Kiến Quan
 +</p>
 +
 +<​dl><​dt>​Di tích cấp quốc gia</​dt></​dl><​p>​1 Đình An Cố
 +</​p><​p>​2 Khu lưu niệm, Lăng mộ Nguyễn Đức Cảnh
 +</​p><​p>​3 Đền Côn Giang, Từ đường họ Quách, Nhà thờ Quách Đình Bảo, Nhà thờ Quách Hữu Nghiêm
 +</​p><​p>​4 Nhà lưu niệm Phạm Thế Hiển
 +</​p><​p>​5 Đình Phất Lộc
 +</​p><​p>​6 Đền Chòi, Chùa Bến, Chùa Chỉ Bồ
 +</​p><​p>​7 Đình Vạn Đồn, Đình Lưu Đồn, Đình Tu Trình
 +</​p><​p>​8 Đền Hệ
 +</​p><​p>​9 Miếu Ba Thôn, Chùa Hưng Quốc
 +</​p><​p>​10 Đền Hạ Đồng
 +</​p><​p>​11 Miếu Đông
 +</​p><​p>​12 Đình Tử Các
 +</​p><​p>​13 Từ, Chùa Hoành Sơn
 +</​p><​p>​14 Đền Hét
 +</​p><​p>​15 Đình Các Đông
 +</​p><​p>​16 Đình Bích Đoài
 +</​p><​p>​17 Từ Giành
 +</​p><​p>​18 Đền Cả
 +</​p><​p>​19 Đình An Tiêm
 +</​p><​p>​20 Đình Phương Man
 +</​p><​p>​21 Miếu Chính
 +</​p><​p>​22 Đền thờ Đinh Trinh
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Di tích cấp Tỉnh</​dt></​dl><​p>​1 Đình, Đền Vũ Thành
 +</​p><​p>​2 Đền, Miếu Cả
 +</​p><​p>​3 Phủ Chúa Muối
 +</​p><​p>​4 Miếu Khúc Mai
 +</​p><​p>​5 Đình Đông
 +</​p><​p>​6 Chùa Đông Linh
 +</​p><​p>​7 Đình Tuân Nghĩa
 +</​p><​p>​8 Đền Vị Thủy
 +</​p><​p>​9 Đền, Lăng, Chùa Trung Liệt
 +</​p><​p>​10 Đình Đồng Hàn
 +</​p><​p>​11 Đền, Chùa Quài
 +</​p><​p>​12 Đền Vô Hối
 +</​p><​p>​13 Đền Cây Xanh
 +</​p><​p>​14 Đình Thọ Cách
 +</​p><​p>​15 Đền, Chùa Bái Thượng
 +</​p><​p>​16 Đền Mai Diêm
 +</​p><​p>​17 Đình Đồng Nhân
 +</​p><​p>​18 Từ đường Uông Sỹ Đoan
 +</​p><​p>​19 Từ đường Uông Sỹ Điển
 +</​p><​p>​20 Đình Chí Thiện
 +</​p><​p>​21 Đình Hà My
 +</​p><​p>​22 Đình Phú Uyên
 +</​p><​p>​23 Đình Đông
 +</​p><​p>​24 Đền Bát Trang
 +</​p><​p>​25 Đình Cao Sơn
 +</​p><​p>​26 Đình Đán
 +</​p><​p>​27 Đền Sơn Thọ
 +</​p><​p>​28 Đình Hành Lập
 +</​p><​p>​29 Đình Đông Thái Học
 +</​p><​p>​30 Đình Đoài, Đình Ngọc Thịnh
 +</​p><​p>​31 Đền Hóa Tài
 +</​p><​p>​32 Chùa Vĩ Long
 +</​p><​p>​33 Từ đường Dương Đình Nhân
 +</​p><​p>​34 Đình Thượng
 +</​p><​p>​35 Chùa Bái
 +</​p><​p>​36 Từ đường Nguyễn Công Định
 +</​p><​p>​37 Đền An Cố
 +</​p><​p>​38 Đình Bổng
 +</​p><​p>​39 Chùa Nghiêm Phúc
 +</​p><​p>​40 Chùa Quốc Long
 +</​p><​p>​41 Đền Tam Long
 +</​p><​p>​42 Chùa Phổ Linh
 +</​p><​p>​43 Đình Vạn Xuân
 +</​p><​p>​44 Đền Tứ Xã
 +</​p><​p>​45 Đền, Miếu Vạn Xuân
 +</​p><​p>​46 Từ đường Nghiêm Vũ Đăng
 +</​p><​p>​47 Từ đường họ Nguyễn ​ Duy Thôn Bùi
 +</p>
 +
 +<​dl><​dt>​Di tích cấp quốc gia</​dt></​dl><​p>​1 Đình Nho Lâm, Đình Thanh Giám
 +</​p><​p>​2 Khu lưu niệm Ngô Quang Bích
 +</​p><​p>​3 Khu lưu niệm Bùi Viện
 +</​p><​p>​4 Đình Tổ, Nhà thờ Họ Tạ, Chùa Thư Điền
 +</​p><​p>​5 Chùa Trung, Mả Bụt
 +</​p><​p>​6 Đình Tiểu Hoàng, Đình Ngoại Đê, Lăng Nguyễn Công Trứ
 +</​p><​p>​7 Đình Đông Quách
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Di tích cấp Tỉnh</​dt></​dl><​p>​1 Đền Đại Phú
 +</​p><​p>​2 Khu lưu niệm Vũ Trọng
 +</​p><​p>​3 Đình Phong Lan
 +</​p><​p>​4 Chùa Định Cư
 +</​p><​p>​5 Chùa Lộc Trung
 +</​p><​p>​6 Đình Kinh Nguyên
 +</​p><​p>​7 Đình Quý Đức Đông
 +</​p><​p>​8 Đình Thuận Trường
 +</​p><​p>​9 Đình Đức Cơ
 +</​p><​p>​10 Đình Quý Đức Tây
 +</​p><​p>​11 Nhà thờ họ Trần
 +</​p><​p>​12 Nhà thờ họ Phạm
 +</​p><​p>​13 Đình, Đền Hải Nhuận
 +</​p><​p>​14 Từ đường họ Chu
 +</​p><​p>​15 Đình Đông Hoàng
 +</​p><​p>​16 Miếu Nội Hon
 +</​p><​p>​17 Chùa Minh Châu
 +</​p><​p>​18 Đình Vĩnh Ninh
 +</​p><​p>​19 Đình Tiên
 +</​p><​p>​20 Chùa Đường
 +</​p><​p>​21 Đình Đông Trực
 +</​p><​p>​22 Miếu Hoàng Giáp
 +</​p><​p>​23 Đình, Chùa Nam Đồng
 +</​p><​p>​24 Đền Định Cư
 +</​p><​p>​25 Chùa Tùng
 +</​p><​p>​26 Đền thờ An Dương Vương
 +</​p><​p>​27 Từ đường họ Ngô
 +</​p><​p>​28 Đình Lạc Thành
 +</​p><​p>​29 Đình Long Hồ
 +</​p><​p>​30 Từ đường Trần Xuân Sắc
 +</​p><​p>​31 Đình Phụ Quách
 +</​p><​p>​32 Đền Thờ Hồ Chí Minh
 +</​p><​p>​33 Đình, Đền Trung Thành
 +</​p><​p>​34 Đình, Đền Thủ Chính
 +</​p><​p>​35 Đình Hữu Vi, Đình Cỏ
 +</​p><​p>​36 Từ đường Phạm Huy Quang
 +</​p><​p>​37 Đình An Cư
 +</​p><​p>​38 Đền Trần Hưng Đạo
 +</​p><​p>​39 Đình Ái Miên
 +</​p><​p>​40 Từ đường họ Ngô
 +</​p><​p>​41 Đình, Văn chỉ Đoàn Thượng
 +</​p><​p>​42 Đình Thanh Châu
 +</​p><​p>​43 Từ đường Tiến sĩ Hoàng Minh
 +</​p><​p>​44 Đình Phú Lâm
 +</​p><​p>​45 Đình Đông Biên
 +</​p><​p>​46 Đền Bái Lương Phú
 +</​p><​p>​47 Miếu Mỹ Đức
 +</p>
 +
 +<​dl><​dt>​Di tích cấp quốc gia</​dt></​dl><​p>​1 Chùa Keo
 +</​p><​p>​2 Khu lưu niệm Bác Hồ
 +</​p><​p>​3 Miếu Hai Thôn
 +</​p><​p>​4 Từ đường Nguyễn Kim Nho
 +</​p><​p>​5 Chùa Hội, Đền Thượng
 +</​p><​p>​6 Đình, Đền, Chùa Bổng Điền
 +</​p><​p>​7 Đền, Lăng mộ Quế Hoa
 +</​p><​p>​8 Đình, Chùa Bách Tính
 +</​p><​p>​9 Đình Dũng Thúy
 +</​p><​p>​10 Đình Thuận An
 +</​p><​p>​11 Đình Phương Cáp
 +</​p><​p>​12 Từ đường Hoàng Công Chất
 +</​p><​p>​13 Từ đường Bùi Sỹ Tiêm
 +</​p><​p>​14 Đình Mỹ Bổng, Đình Mỹ Lộc
 +</​p><​p>​15 Chùa Trừng Mại
 +</​p><​p>​16 Chùa Đồng Đại
 +</​p><​p>​17 Đình La Uyên
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Di tích cấp Tỉnh</​dt></​dl><​p>​1 Chùa Đại An
 +</​p><​p>​2 Từ thôn Đồng Đức
 +</​p><​p>​3 Đình An Thái, Đình Đông, Đình Đoài
 +</​p><​p>​4 Đình Trung Hộ
 +</​p><​p>​5 Đền Thanh Giám
 +</​p><​p>​6 Chùa Hội Am
 +</​p><​p>​7 Miếu Nội Thái
 +</​p><​p>​8 Đình Nô Ngoại Thái
 +</​p><​p>​9 Đình, Chùa Tân Chi Phong
 +</​p><​p>​10 Đình, Đền Đại Đồng
 +</​p><​p>​11 Từ đường họ Đỗ
 +</​p><​p>​12 Miếu Tử Đường
 +</​p><​p>​13 Chùa Hộ Quốc
 +</​p><​p>​14 Từ đường họ Nguyễn
 +</​p><​p>​15 Đình Trung Nhạn
 +</​p><​p>​16 Từ đường Đỗ Trung Đê
 +</​p><​p>​17 Đình, Chùa Ngô Xá
 +</​p><​p>​18 Từ đường Phạm Tư Trực
 +</​p><​p>​19 Miếu Phú Chử
 +</​p><​p>​20 Từ đường Nguyễn Doãn Cử
 +</​p><​p>​21 Đình, Phủ Mỹ Cơ
 +</​p><​p>​22 Đình, Đền Thượng Điền
 +</​p><​p>​23 Đình Phú Lễ
 +</​p><​p>​24 Đình Ngoại Đà Khu
 +</​p><​p>​25 Đình Nội Đà Khu
 +</​p><​p>​26 Đình Đông Phú Chử
 +</​p><​p>​27 Từ đường, Lăng mộ Doãn Uẩn
 +</​p><​p>​28 Từ đường, Lăng mộ Doãn Khuê
 +</​p><​p>​29 Đền Sáo, Miếu Vua Đinh
 +</​p><​p>​30 Đình Hội
 +</​p><​p>​31 Miếu Lộc Điền
 +</​p><​p>​32 Nhà thờ Tiến sĩ Nguyễn Thư Phúc
 +</​p><​p>​33 Từ đường Nguyễn Xuân Huyên
 +</​p><​p>​34 Đình Vô Thái
 +</​p><​p>​35 Chùa Phúc Tâm
 +</p>
 +
 +<​p>​Trích lục từ cuốn Địa chí Thái Bình
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1224
 +Cached time: 20181022120407
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.186 seconds
 +Preprocessor visited node count: 145/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6690/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 843 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.493 ​     1 -total
 + ​85.26% ​  ​44.757 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​60.22% ​  ​31.609 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  9.85%    5.168      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikify
 +  4.43%    2.327      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​828521-0!canonical and timestamp 20181022120407 and revision id 43940610
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
324230-danh-s-ch-di-t-ch-t-nh-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)