User Tools

Site Tools


324430-doanh-tr-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

324430-doanh-tr-i-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​2REP_Camp-_Raffalli.jpg/​300px-2REP_Camp-_Raffalli.jpg"​ width="​300"​ height="​200"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​2REP_Camp-_Raffalli.jpg/​450px-2REP_Camp-_Raffalli.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​2REP_Camp-_Raffalli.jpg/​600px-2REP_Camp-_Raffalli.jpg 2x" data-file-width="​1181"​ data-file-height="​787"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một doanh trại quân đội ở Pháp</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Doanh trại</​b>​ hay <​b>​trại lính</​b>​ là tòa nhà, khối nhà riêng lẻ hoặc khu liên hợp các tòa nhà được thiết kế một cách chuyên nghiệp và xây dựng với mục đích dành cho chỗ ở một cách thường trực của quân đội hoặc các bộ phận quan trọng trong quân đội như chỉ huy, tham mưu... hay dành cho việc đóng trú, huấn luyện, đồn trú để kiểm soát các địa điểm quan trong về mặt quân sự. Mục đích chính của việc xây dựng các trại lính là để tách binh lính từ nhà ở dân thường và tăng cường rèn luyện tinh thần kỷ luật, tính chuyên nghiệp của nhà binh và đào tạo và tinh thần phối hợp đồng đội. Doanh trại đôi khi là các tòa nhà kém chất lượng, sơ sài hay là những kiến trúc tráng lệ như doanh trại Collins và những doanh trại khác ở Paris, Berlin, Madrid, Viên, Luân Đôn...
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​232px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Fort_Ticonderoga_barracks%2C_canon.JPG/​230px-Fort_Ticonderoga_barracks%2C_canon.JPG"​ width="​230"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Fort_Ticonderoga_barracks%2C_canon.JPG/​345px-Fort_Ticonderoga_barracks%2C_canon.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Fort_Ticonderoga_barracks%2C_canon.JPG/​460px-Fort_Ticonderoga_barracks%2C_canon.JPG 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Di tích một doanh trại quân đội thời cổ</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Một trong những Doanh trại quân đội ra đời sớm là các trại của Lực lượng Cảnh vệ pháp quan La Mã được xây dựng để tập trung các lực lượng ưu tú trong quân đội. Có một số lượng còn lại của quân đội La Mã được dựng doanh trại trong những pháo đài, ở biên giới chẳng hạn như Vercovicium và Vindolanda. Sau đó các doanh trại lớn, lâu đài quân sự đã được phát triển trong thế kỷ 18 bởi hai quốc gia chiếm ưu thế của thời kỳ này là Pháp và Tây Ban Nha. Trong thế kỷ 19, sự tinh xảo ngày càng tăng dẫn doanh trại quân sự có sự phân biệt nhà ở cho các cấp bậc khác nhau (cán bộ chỉ huy, tướng tá luôn luôn có các phòng lớn hơn, tiên nghi hơn cấp dưới) và các điểm giải trí, phòng ăn và nhà bếp, nhà tắm, phòng tổng hợp, phòng đọc sách, bệnh viện dã chiến, chuồng ngựa... được thiết kế ngày càng hoàn thiện. ​
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Homburgerland-bundespolizei002.jpg/​150px-Homburgerland-bundespolizei002.jpg"​ width="​150"​ height="​100"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Homburgerland-bundespolizei002.jpg/​225px-Homburgerland-bundespolizei002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Homburgerland-bundespolizei002.jpg/​300px-Homburgerland-bundespolizei002.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1728"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một doanh trại hiện đại của quân Đức</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Các trại huấn luyện có quy mô lớn đầu tiên được xây dựng tại Pháp và Đức trong những năm đầu thế kỷ 19. Quân đội Anh đã xây dựng trại Aldershot từ 1854. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, các trung đoàn bộ binh, pháo binh và kỵ binh đều có doanh trại riêng biệt phù hợp với trang bị, khí tài và tính chiến đấu của mỗi binh chủng. Các doanh trại hải quân đầu tiên bằng gỗ cũ kỹ, thiếu vệ sinh đã được thay thế bằng doanh trại hải quân lớn ở các thị trấn Xưởng đóng tàu lớn của châu Âu và Hoa Kỳ. Trong doanh trại kiểu này người ta thường nằm võng thay vì giường. Trong chiến tranh thế giới thứ II, nhiều doanh trại quân đội Mỹ đã được thiết kế một cách khoa học, hiện đại.
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>​Black,​ Jeremy, A Military Revolution?:​ Military Change and European Society, 1550-1800 (London, 1991)</​li>​
 +<​li>​Dallemagne,​ François, Les casernes françaises,​ (1990)</​li>​
 +<​li>​Douet,​ James, British Barracks, their social and architectural importance, 1660-1914 (London, 1997)</​li>​
 +<​li>​Roberts,​ Michael The Military Revolution, 1560-1660 (Belfast, 1956); reprinted with some amendments in Rogers, Clifford, ed., The Military Revolution Debate Rogers, Clifford, ed., The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe (Boulder, 1995)</​li>​
 +<​li>​1911 Encyclopædia Britannica</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181016181926
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.146 seconds
 +Preprocessor visited node count: 422/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19759/​2097152 bytes
 +Template argument size: 722/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​81.700 ​     1 -total
 + ​57.19% ​  ​46.724 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​38.89% ​  ​31.775 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​19.34% ​  ​15.801 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 + ​19.22% ​  ​15.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​16.68% ​  ​13.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​16.47% ​  ​13.453 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;/​Khung
 + ​10.35% ​   8.452      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.13%    4.193      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_Qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 +  3.91%    3.193      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823995-0!canonical and timestamp 20181016181926 and revision id 25942815
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
324430-doanh-tr-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)