User Tools

Site Tools


324630-s-n-bay-qu-c-t-gulfport-biloxi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

324630-s-n-bay-qu-c-t-gulfport-biloxi-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px"><​div style="​position:​relative;​width:​200px;​border:​1px solid lightgray"><​img alt="​Gulfport-Biloxi IAP trên bản đồ Mississippi"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​USA_Mississippi_location_map.svg/​200px-USA_Mississippi_location_map.svg.png"​ width="​200"​ height="​318"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​USA_Mississippi_location_map.svg/​300px-USA_Mississippi_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​USA_Mississippi_location_map.svg/​400px-USA_Mississippi_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​754"​ data-file-height="​1200"/><​div style="​position:​absolute;​top:​90.43%;​left:​70.75%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Gulfport-Biloxi IAP" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Gulfport-Biloxi IAP" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Gulfport-Biloxi IAP</​span></​p></​div></​div><​div class="​thumbcaption">​Vị trí sân bay Gulfport-Biloxi,​ Mississippi</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Sân bay quốc tế Gulfport-Biloxi</​b>​ (mã sân bay IATA: GPT, mã sân bay ICAO: KGPT, mã sân bay FAA LID: GPT) là sân bay hỗ hợp dân dụng-quân sự sử dụng công cộng có khoảng cách 6 km về phía đông bắc của khu kinh doanh trung tâm của Gulfport, một thành phố quận Harrison, tiểu bang Mississippi,​ Hoa Kỳ. Nó là thuộc sở hữu của Cơ quan sân bay Gulfport-Biloxi.
 +</​p><​p>​Trong năm 2008, tổng cộng 923.675 hành khách sử dụng sân bay, tăng 2,6% so với năm 2007<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Sân bay quốc tế Gulfport-Biloxi có diện tích là 1.700 mẫu Anh (6,9 km2) ở độ cao 28 foot (9 m) có độ cao trung bình trên mực nước biển. Nó có hai đường băng: 14/32 với 9.002 x 150 ft (2.744 x 46 m) nhựa đường / bề mặt bê tông và 18/36 với 4.935 x 150 ft (1.504 x 46 m) bề mặt nhựa đường. Trong 12 tháng thời gian kết thúc 31 tháng 12 năm 2006, sân bay đã có 85.809 lượt chuyến bay hoạt động, trung bình 235 mỗi ngày: 62% hàng không tổng hợp, hàng không quân sự 19%, air taxi 12% và 7% bay thương mại theo lịch trình. Vào thời điểm đó có 35 máy bay tại sân bay này: 46% một động cơ, 23% đa động cơ, máy bay phản lực 3%, 17% máy bay trực thăng quân sự và 11%.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Sân bay Mississippi
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181016181257
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.205 seconds
 +Preprocessor visited node count: 987/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28709/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2027/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1672/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.458 ​     1 -total
 + ​48.38% ​  ​71.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_airport
 + ​39.07% ​  ​57.998 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.23% ​  ​30.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 + ​10.83% ​  ​16.081 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​10.12% ​  ​15.027 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​agrave;​ng_kh&​ocirc;​ng
 +  8.98%   ​13.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.16%   ​12.115 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.89%    8.750      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mississippi-stub
 +  5.24%    7.780      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​824399-0!canonical and timestamp 20181016181257 and revision id 31951867
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
324630-s-n-bay-qu-c-t-gulfport-biloxi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)