User Tools

Site Tools


325230-afghanistan-s-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

325230-afghanistan-s-p-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Afghanistan sụp đổ<​br/>​Афганский излом</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Afghanistan sụp đổ.jpeg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​09/​Afghanistan_s%E1%BB%A5p_%C4%91%E1%BB%95.jpeg/​222px-Afghanistan_s%E1%BB%A5p_%C4%91%E1%BB%95.jpeg"​ width="​222"​ height="​318"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​09/​Afghanistan_s%E1%BB%A5p_%C4%91%E1%BB%95.jpeg/​333px-Afghanistan_s%E1%BB%A5p_%C4%91%E1%BB%95.jpeg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​0/​09/​Afghanistan_s%E1%BB%A5p_%C4%91%E1%BB%95.jpeg 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​573"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Tâm lý, chiến tranh, hành động</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Định dạng</​th><​td class="​category">​
 +Phim màu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Leonid Bogachuk<​br/>​Aleksandr Chervinsky<​br/>​Mikhail Leshchinsky<​br/>​Ada Petrova</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Vladimir Bortko</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phụ hòa âm</​th><​td>​
 +Vladimir Dashkevich</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Ý</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga<​br/>​Tiếng Ý</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà sản xuất</​th><​td>​
 +Aleksandr Golutva</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Biên tập</​th><​td>​
 +Mauro Bonanni</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ thuật quay phim</​th><​td>​
 +Valery Fedosov<​br/>​Pavel Zasyadko</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +140 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Lenfilm<​br/>​Clemi Cinematografica<​br/>​Ladoga Studio</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Ý<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​23px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​45px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Pháp<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​Hoa Kỳ<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +1 tháng 4, 1992</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Afghanistan sụp đổ</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Афганский излом</​i>​) là một bộ phim về Chiến tranh Soviet tại Afghanistan của đạo diễn Vladimir Bortko, ra mắt lần đầu năm 1992.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Ê-kíp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Hậu trường</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Vinh danh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​6</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Michele Placido... <​i>​Trung đoàn trưởng Mikhail Bandura</​i></​li>​
 +<​li>​Tatyana Dogileva... <i>Y tá Katya</​i></​li>​
 +<​li>​Михаил Жигалов... <​i>​подполковник Леонид,​ комполка</​i></​li>​
 +<​li>​Aleksey Serebryakov... <​i>​Trung sĩ Arsyonov</​i></​li>​
 +<​li>​Filipp Yankovsky... <​i>​Trung úy Nikita Steklov</​i></​li>​
 +<​li>​Nina Ruslanova... <​i>​Tatyana</​i></​li>​
 +<​li>​Юрий Кузнецов... <​i>​вертолётчик Щуп</​i></​li>​
 +<​li>​Виктор Проскурин... <​i>​Симаков,​ завклуба</​i></​li>​
 +<​li>​Иван Краско... <​i>​полковник Виктор Николаевич</​i></​li>​
 +<​li>​Андрей Краско... <​i>​штабник</​i></​li>​
 +<​li>​Виктор Бычков... <​i>​штабник</​i></​li>​
 +<​li>​Михаил Трухин... <​i>​солдат</​i></​li>​
 +<​li>​Анастасия Мельникова... <​i>​эпизод</​i></​li>​
 +<​li>​Александр Розенбаум... <i>в фильме играет сам себя (камео-роль),​ выступает в армейском клубе</​i></​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Thiết kế sản xuất: Vladimir Svetozarov</​li>​
 +<​li>​Phục trang: Lidiya Kryukova</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Theo một số nhà phê bình, đây là một trong những bộ phim hay nhất về cuộc Chiến tranh Soviet tại Afghanistan.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (ngày 17 tháng 7 năm 2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​li>​
 +<​li>​Ngược lại, một trong những cựu binh Soviet từng tham chiến tại Afghanistan cho biết bộ phim có mức độ tin cậy thấp, sai sót kỹ thuật nhiều và nội dung tư tưởng không thực sự rõ ràng.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (ngày 17 tháng 7 năm 2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Liên hoan phim Cannes (1991)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên Website RusKino</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website Điện ảnh Nga</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website KinoExpert</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website KinoPoisk</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website Kino-Teatr</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website FireBit</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website AllRovi</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181010173859
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.183 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1132/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14737/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3169/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 340/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.41 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 139.484 ​     1 -total
 + ​66.36% ​  ​92.558 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​62.63% ​  ​87.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.08% ​  ​37.768 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 + ​21.43% ​  ​29.898 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​18.85% ​  ​26.287 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​16.47% ​  ​22.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USA
 + ​14.87% ​  ​20.742 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 + ​13.76% ​  ​19.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Hoa_K&#​7923;​
 +  9.85%   ​13.736 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825811-0!canonical and timestamp 20181010173858 and revision id 24067733
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
325230-afghanistan-s-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)