User Tools

Site Tools


325530-arthur-d-levinson-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

325530-arthur-d-levinson-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Arthur D. Levinson</​b>​ (sinh ngày 31 tháng 3 năm 1950, ở Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ) là chủ tịch của Genentech (năm 1999 đến nay) và Chủ tịch của Apple Inc (năm 2011 đến nay). Ông là tổng giám đốc điều hành cũ của Genentech (năm 1995-2009) và cũng là một thành viên của Ban Nghiên cứu khoa học Genentech, phục vụ như là một nhóm tư vấn cho các công ty liên quan đến nghiên cứu và dự án phát triển sớm.
 +</​p><​p>​Ngoài việc phục vụ như là Chủ tịch cho Genentech và Apple. Inc., Levinson phục vụ trong Hội đồng quản trị cho Biopharmaceuticals NGM, Inc, công nghệ sinh học Amyris, Inc và Viện Broad của MIT và Harvard. Ông hiện đang phục vụ trong Ban tư vấn khoa học của các Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering,​ Hội đồng Tư vấn Công nghiệp của Viện California cho định lượng Biosciences (QB3), Hội đồng tư vấn Khoa Sinh học phân tử Đại học Princeton và Hội đồng tư vấn cho Lewis-Sigler Viện Integrative Genomics.
 +</p>
  
 +<​p>​Ông nhận bằng cử nhân từ Đại học Washington ở Seattle vào năm 1972, và tiến sĩ ngành hóa sinh từ Đại học Princeton vào năm 1977. Sau đó, ông nghiên cứu sau tiến sĩ với Michael Bishop và Harold Varmus tại Khoa Vi sinh vật tại Đại học California, San Francisco, từ nơi ông được thuê bởi Genentech Herb Boyer.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181020042430
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.245 seconds
 +Preprocessor visited node count: 514/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 66271/​2097152 bytes
 +Template argument size: 97/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 117.625 ​     1 -total
 + ​48.50% ​  ​57.044 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​41.89% ​  ​49.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​38.79% ​  ​45.621 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Google_Inc.
 + ​28.23% ​  ​33.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​10.52% ​  ​12.379 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  8.93%   ​10.507 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.03%    9.451      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Icon
 +  5.22%    6.141      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.81%    4.479      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826540-0!canonical and timestamp 20181020042430 and revision id 41102218
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
325530-arthur-d-levinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)