User Tools

Site Tools


325730-ngh-a-an-ngh-a-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

325730-ngh-a-an-ngh-a-l-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nghĩa An</​b>​ là một xã thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Xã nằm ở phía tây nam của thị xã và tiếp giáp với ba phường Pú Trạng]], Tân An và Cầu Thia cũng thuộc thĩ ã ở phía đông bắc, xã Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn ở phía tây bắc, giáp với hai xã Túc Đán và Pá Lau của huyện Trạm Tấu lần lượt ở phía tây và tây nam, phía đông nam là xã Hạnh Sơn của huyện Văn Chấn.
 +</​p><​p>​Trước đây, Nghĩa An là một xã thuộc huyện Văn Chấn với diện tích 1418 ha (14,​18 km²) với dân số là khoảng 5000 người. Đến năm 1995, khi thị xã Nghĩa Lộ được thành lập, 181,05 hécta với 2.566 người của xã Nghĩa An được chuyển về thị xã.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Đến năm 2003, xã Nghĩa An được sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Hiện nay, xã Nghĩa An có diện tích 11,​1526 km²,​ dân số là 2654 người, mật độ cư trú đạt 238 người/​km². Về thành phần dân tộc, người Kinh có 97 người, người Thái có 2488 người, các dân tộc khác có 238 người.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Hiện nay, xã Nghĩa An đang phát triển hình thức du lịch cộng đồng với lợi thế nằm trên cánh đồng Mường Lò rộng lớn thứ hai ở khu vực tây bắc.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Trong 4 năm tính đến năm 2011, toàn xã trồng mới hơn 100 ha rừng, quản lý hiệu quả 500 ha rừng và đất rừng, 80% diện tích đất canh tác của xã đã sản xuất vụ đông, đạt 75 triệu đồng/​ha/​năm.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181011092722
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.072 seconds
 +Preprocessor visited node count: 267/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11306/​2097152 bytes
 +Template argument size: 319/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2065/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​45.427 ​     1 -total
 + ​49.58% ​  ​22.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.49% ​  ​21.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​36.20% ​  ​16.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​31.09% ​  ​14.123 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7883;​_x&​atilde;​_Ngh&#​297;​a_L&#​7897;​
 + ​27.94% ​  ​12.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​18.94% ​   8.606      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.88%    2.672      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  3.93%    1.783      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827490-0!canonical and timestamp 20181011092721 and revision id 15008280
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
325730-ngh-a-an-ngh-a-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)