User Tools

Site Tools


325830-the-crooked-house-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

325830-the-crooked-house-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg/​220px-The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg"​ width="​220"​ height="​154"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg/​330px-The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg/​440px-The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg 2x" data-file-width="​639"​ data-file-height="​447"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​52°30′54″B</​span>​ <span class="​longitude">​2°09′07″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​52,​515°B 2,​152°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​52.515;​ -2.152</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +<​b>​The Crooked House</​b>​ (ngôi nhà méo mó) là một ngôi nhà ở công cộng ở West Midlands nước Anh. Đây là một tòa nhà có ý nghĩa là biểu tượng cho cộng đồng dân cư vùng này vì tính độc đáo của nó. Sở dĩ ngôi nhà này có tên là nhà nghiêng vì ngôi nhà này bị sụt lún từ thế kỷ 19. Một bên của tòa nhà thấp hơn bên còn lại (nhưng không bị sụp). Ngôi nhà tọa lạc ở một vị trí biệt lập giữa đường B4176 giữa Dudley và Telford và cách khoảng ba dặm từ trung tâm thành phố gần nhất ở Sedgley và Dudley. Ngôi nhà nằm trong phạm vi ranh giới các quận Dudley gần biên giới với Nam Staffordshire.
 +</​p><​p>​The Crooked House được xây dựng năm 1765 và ban đầu được một trang trại. Sau này trở thành một ngôi nhà công cộng được gọi là Siden House (siden trong tiếng địa phương có nghĩa là "méo mó", "​nghiêng ngả"​). Tòa nhà này sau đó được đặt tên là Glynne Arms sau khi thuộc sở hữu địa phương.<​sup id="​cite_ref-CH_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Trong những năm 1940, tòa nhà đã được tuyên bố là không đủ an toàn và chính quyền dự kiến sẽ cho phá hủy.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181017033232
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.159 seconds
 +Preprocessor visited node count: 242/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9280/​2097152 bytes
 +Template argument size: 128/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 751/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.49 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 138.878 ​     1 -total
 + ​41.02% ​  ​56.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​37.35% ​  ​51.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​25.10% ​  ​34.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​18.25% ​  ​25.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.56% ​  ​21.613 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.85% ​  ​19.233 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​12.48% ​  ​17.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.30%    8.743      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.16%    1.608      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827771-0!canonical and timestamp 20181017033232 and revision id 41240695
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
325830-the-crooked-house-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)