User Tools

Site Tools


326030-n-c-i-n-ph-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

326030-n-c-i-n-ph-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nước điện phân</​b>​ là loại dung dịch được tạo ra bằng cách điện phân nước máy thông thường chứa NaCl.<​sup id="​cite_ref-magicwater_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quá trình điện phân dung dịch nước muối này tạo ra dung dịch Natri hypoclorit, là thành phần chủ yếu của nhiều loại nước tẩy trắng dùng trong gia đình
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Quá trình điện phân được thiết kế để phản ứng xảy ra ở hai cực riêng biệt là anode và cathode. Trong quá trình này, khí hyđrô và ion hyđrôxít được tạo ra ở cathode, dẫn đến tạo thành dung dịch kiềm chứa NaOH. Tại anode, các ion Cl<​sup>​-</​sup>​ bị ôxy hóa thành nguyên tố Clo. Nếu lượng Clo này có điều kiện phản ứng với các ion OH<​sup>​-</​sup>​ ở cathod, sẽ xảy ra phản ứng thuận nghịch tạo thành HClO, là một axit yếu và là một tác nhân ôxy hóa.<​sup id="​cite_ref-Hung_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Dung dịch "​nước axit điện phân" này có thể tăng độ pH bằng cách trộn thêm một lượng dung dịch chứa ion OH<​sup>​-</​sup>​ ở màng ngăn xốp bên cathod, tạo thành dung dịch NaClO là thành phần chính của nước tẩy trắng gia dụng. ​ Một dung dịch có pH bằng 7.3 sẽ có nồng độ các ion ClOOH<​sup>​-</​sup>​ và của axit hipoclorơ bằng nhau; giảm pH sẽ dịch chuyển cân bằng về phía axit.
 +</p>
 +
 +<​p>​Nước điện phân bị mất tác dụng rất nhanh chóng, nên dung dịch này không thể để trữ lâu dài.<​sup id="​cite_ref-Hung_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Các máy điện phân dung dịch rất đắt tiền.<​sup id="​cite_ref-magicwater_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-foodproductiondaily_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quá trình điện phân cần phải theo dõi thường xuyên để đảm bảo tác dụng của dung dịch tạo thành.<​sup id="​cite_ref-magicwater_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-magicwater_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-foodproductiondaily_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181011055700
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.080 seconds
 +Preprocessor visited node count: 179/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4957/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4522/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​54.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​  ​54.981 ​     1 -total
 + ​67.50% ​  ​37.112 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​13.22% ​   7.268      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​828253-0!canonical and timestamp 20181011055700 and revision id 41326970
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
326030-n-c-i-n-ph-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)