User Tools

Site Tools


326130-m-y-t-nh-ti-n-c-m-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

326130-m-y-t-nh-ti-n-c-m-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Máy tính tiền cảm ứng</​b>​ là một nhánh phát triển cao cấp của Máy tính tiền với chức năng tương tư nhưng phương thức xử lý tính toán tốt và thông minh hơn. Sản phẩm bao gồm:
 +Màn hình cảm ứng giúp nhân viên thực hiện thao tác tính toán.
 +Hệ thống phần cứng điện tử gồm có: chíp CPU xử lý, bộ nhớ lưu trữ, các cổn điều khiển thiết bị khác (máy in, máy quét mã vạch, máy đọc thẻ)
 +Chương trình xử lý: gồm 02 dạng chương trình
 +</p>
 +<​ul><​li>​Chương trình như máy vi tính: được lập trình thông dụng trên máy vi tính và tùy theo tính năng nhu cầu phát sinh, người lập trình sẽ điều chỉnh. Đây là hình thức áp dụng cho các công ty cung cấp máy tính tiền cảm ứng có quy mô nhỏ do chi phí đầu tư lập trình rất nhỏ. Phương pháp này tương tự như việc khách hàng mua máy vi tính, mua bản quyền cài đặt hệ điều hành thông thường (Microsoft Windows) và mua thêm phần mềm cài đặt. Tuy nhiên, đây là bất lợi cho khách hàng về sự ổn định của chất lượng phần mềm (uy tín, thương hiệu công ty sản xuất) vì nếu dữ liệu sai thì giá trị sử dụng hệ thống hoàn toàn không có.</​li>​
 +<​li>​Chương trình lập trình bằng phần mềm nhúng (Embedded Software): đây là phương pháp hầu hết các công sản xuất máy tính tiền lớn trên thế giới áp dụng vì chi phí chất xám đầu tư sản xuất phần mềm nhúng cao rất cao (vài triệu USD trở lên) và được tích hợp trọn gói vào thiết bị điện tử đặc thù. Tất nhiên sản phẩm sẽ rất ổn định và được sản xuất đại trà.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181017075123
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.087 seconds
 +Preprocessor visited node count: 189/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8367/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​67.905 ​     1 -total
 + ​69.81% ​  ​47.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_g&#​7889;​c
 + ​45.22% ​  ​30.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​25.76% ​  ​17.494 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​23.34% ​  ​15.850 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​12.62% ​   8.567      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.08%    2.771      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​828522-0!canonical and timestamp 20181017075123 and revision id 25940997
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
326130-m-y-t-nh-ti-n-c-m-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)