User Tools

Site Tools


326730-th-nh-ph-ipswich-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

326730-th-nh-ph-ipswich-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​27°36′40,​37″N</​span>​ <span class="​longitude">​152°45′41,​95″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​27,​6°N 152,​75°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-27.60000;​ 152.75000</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​p><​b>​Thành phố Ipswich</​b>​ (tiếng Anh: City of Ipswich) là một Khu vực chính quyền địa phương trong vùng Đông Nam Queensland, bao gồm một diện tích 65,7 km vuông (25,4 sq mi) dọc theo bờ biển khoảng 40 km (25 dặm) về phía tây nam Brisbane, thủ phủ của Queensland. Thành phố của Ipswich có dân số 162.380 người (2009).
 +</​p><​p>​Ipswich là khu vực chính quyền địa phương lâu đời thứ hai ở Queensland, sau Brisbane. Ngày 16 tháng 11 năm 1859, sau khi ban hành Luật đô thị năm 1858 tại tiểu bang New South Wales, một đơn có 91 chữ ký nhận bởi các Thống đốc của tiểu bang New South Wales có Ipswich, mà lúc đó đã có 3.000 người, khu vực đã được cấp tình trạng thị trấn, khu tự quản. Đơn kiện đã được công bố vào ngày hôm sau.
 +</​p><​p>​Thị xã được nâng cấp vào ngày 22 tháng 11, năm 1904 để trở thành một thành phố, tư cách được cấp bởi Chính quyền của Queensland ngày 01 tháng 12 năm 1904 và thị trưởng đầu tiên của nó là Hugh Reilly.
 +</p>
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181010220915
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.243 seconds
 +Preprocessor visited node count: 853/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39856/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1650/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1179/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.32 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.414 ​     1 -total
 + ​40.50% ​  ​77.520 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_Place
 + ​30.81% ​  ​58.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.13% ​  ​44.268 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​22.15% ​  ​42.402 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​iacute;​nh_quy&#​7873;​n_&#​273;&#​7883;​a_ph&#​432;&#​417;​ng_c&#​7911;​a_Queensland
 + ​14.06% ​  ​26.908 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.87% ​  ​22.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.22% ​  ​19.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.00%    5.738      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ki&#​7875;​m_tra_d&#​7845;​u_th&#​7853;​p_ph&​acirc;​n
 +  2.92%    5.598      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825599-0!canonical and timestamp 20181010220915 and revision id 22185159
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
326730-th-nh-ph-ipswich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)