User Tools

Site Tools


327430-c-u-thia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

327430-c-u-thia-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ngh%C4%A9a_L%E1%BB%99.JPG/​220px-Ngh%C4%A9a_L%E1%BB%99.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ngh%C4%A9a_L%E1%BB%99.JPG/​330px-Ngh%C4%A9a_L%E1%BB%99.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ngh%C4%A9a_L%E1%BB%99.JPG/​440px-Ngh%C4%A9a_L%E1%BB%99.JPG 2x" data-file-width="​2848"​ data-file-height="​2136"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Cầu Thia</​b>​ là một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Đây là phường cửa ngõ của thị xã với tuyến quốc lộ 32 nối với thủ đô Hà Nội chạy qua. Phường giáp với ngòi Thia, một phụ lưu của sông Hồng và bên kia ngòi là thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và xã Thanh Lương của huyện Văn Chấn. Phường Cầu Thia giáp với xã Nghĩa Lợi ở phía bắc, phường Tân An ở phía tây và xã Nghĩa An ở phía nam.
 +</​p><​p>​Cầu Thia trở thành một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ từ năm 1995 ngay khi thị xã được tái thành lập. Phường hình thành trên cơ sở các tiểu khu 16, 17 của thị trấn Nghĩa Lộ và các bản: Bản Chao Thượng, Bản Vệ Dưới. Lúc được thành lập, phường có diện tích tự nhiên 97 hécta với 1.931 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hiện nay, diện tích của phường là 1,​1397 km²,​ dân số là 2600 người, mật độ cư trú đạt 2228,1 người/​km². Thành phần dân tộc của phường Cầu Thia bao gồm người Kinh với 1353 người, người Thái với 928 người và các dân tộc khác với 121 người.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Tỉnh Yên Bái khởi công dự án cầu Thia và tuyến đường tránh thị xã Nghĩa Lộ. Cầu Thia được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93; cầu dài 175 m, gồm 5 nhịp dầm bắc qua ngòi Thia.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Năm 2011, năng suất lúa của phường Cầu Thia là 60,3 tạ/ha, đàn trâu của phường có 107 con, đàn lợn trên 700 con và 2.662 con gia cầm các loại, 5,87 ha đất nuôi cá xen lúa chủ yếu là cá chép, cá vược và cá rô.<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Diện tích đất nông nghiệp của phường là 49,41 ha, áp dụng thành công dự án phân viên dúi sâu vào thâm canh trên 25,3 ha, đưa năng suất tăng từ 10,5 tấn/ha năm 2005 lên 12,16 tấn/ha năm 2009; sản lượng cây có hạt tăng từ 450 tấn năm 2005, lên 630 tấn năm 2009.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181012040339
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.106 seconds
 +Preprocessor visited node count: 257/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10769/​2097152 bytes
 +Template argument size: 310/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2125/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​67.446 ​     1 -total
 + ​52.93% ​  ​35.698 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​50.20% ​  ​33.861 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​40.82% ​  ​27.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​36.02% ​  ​24.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7883;​_x&​atilde;​_Ngh&#​297;​a_L&#​7897;​
 + ​28.16% ​  ​18.994 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.67% ​   7.195      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.71%    2.503      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827491-0!canonical and timestamp 20181012040339 and revision id 23936688
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
327430-c-u-thia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)