User Tools

Site Tools


327830-th-y-ng-n-fulminat-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

327830-th-y-ng-n-fulminat-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​F8EABA">​Thủy ngân fulminat</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +[[Tập tin:<​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {ce {^-O-{overset {+}{N}}#​C-Hg-C#​{overset {+}{N}}-O^-}}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo></​mrow><​mtext>​O</​mtext><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo></​mrow><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mover><​mtext>​N</​mtext><​mo>​+</​mo></​mover></​mrow><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​≡<​!-- &equiv; --></​mo></​mrow><​mtext>​C</​mtext><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo></​mrow><​mtext>​Hg</​mtext><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo></​mrow><​mtext>​C</​mtext><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​≡<​!-- &equiv; --></​mo></​mrow><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mover><​mtext>​N</​mtext><​mo>​+</​mo></​mover></​mrow><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo></​mrow><​msup><​mtext>​O</​mtext><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo></​mrow></​msup></​mrow></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle {ce {^-O-{overset {+}{N}}#​C-Hg-C#​{overset {+}{N}}-O^-}}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​ac6aa071d10d902001d9fa11e20752443e6425a4"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​27.532ex;​ height:​4.176ex;"​ alt="​{displaystyle {ce {^-O-{overset {+}{N}}#​C-Hg-C#​{overset {+}{N}}-O^-}}}"/></​span>​|150px]]</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Mercury-fulminate-3D-vdW.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Mercury-fulminate-3D-vdW.png/​150px-Mercury-fulminate-3D-vdW.png"​ width="​150"​ height="​61"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Mercury-fulminate-3D-vdW.png/​225px-Mercury-fulminate-3D-vdW.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Mercury-fulminate-3D-vdW.png/​300px-Mercury-fulminate-3D-vdW.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​444"/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Mercuryfulminate puryfied.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Mercuryfulminate_puryfied.jpg/​150px-Mercuryfulminate_puryfied.jpg"​ width="​150"​ height="​113"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Mercuryfulminate_puryfied.jpg/​225px-Mercuryfulminate_puryfied.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Mercuryfulminate_puryfied.jpg/​300px-Mercuryfulminate_puryfied.jpg 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khác</​th><​td>​
 +Fulminated Mercury</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​F8EABA">​Nhận dạng</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số CAS</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinksneverexpand">​628-86-4</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​PubChem</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinksneverexpand">​11022444</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ChEBI</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinksneverexpand">​39152</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ảnh Jmol-3D</​th><​td>​
 +ảnh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​SMILES</​th><​td>​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​InChI</​th><​td>​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​đầy đủ</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​list-style:​ none none; margin-left:​ 0; text-align: left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0">​1/​2CNO.Hg/​c2*1-2-3;/​rC2HgN2O2/​c6-4-1-3-2-5-7</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​F8EABA">​Thuộc tính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công thức phân tử</​th><​td>​
 +C<​sub>​2</​sub>​N<​sub>​2</​sub>​O<​sub>​2</​sub>​Hg</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng mol</​th><​td>​
 +284,624 g/​mol</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bề ngoài</​th><​td>​
 +Grey, Pale Brown, or White Crystalline solid</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng riêng</​th><​td>​
 +4,42 g/​cm<​sup>​3</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điểm nóng chảy</​th><​td>​
 + ​160 °C (433 K; 320 °F) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điểm sôi</​th><​td>​
 + ​356,​6 °C (629,8 K; 673,9 °F) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ hòa tan trong nước</​th><​td>​
 +slightly soluble</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ hòa tan</​th><​td>​
 +Tan trong ethanol, amoniac</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​F8EABA">​Các nguy hiểm</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nguy hiểm chính</​th><​td>​
 +Highly Toxic, Shock Sensitive Explosive</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left;​ background:#​f8eaba;">​
 +<div style="​margin:​0 auto; text-align:​left;"><​div style="​padding:​0.1em 0;​line-height:​1.2em;">​Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).</​div></​div>​
  
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Thủy ngân fulminat</​b>​ (<​b>​Hg(ONC)<​sub>​2</​sub></​b>​) là một chất nổ, có độ nhạy nổ cao, được sử dụng để mồi nổ. Nó rất nhạy nổ với ma sát và va đập cơ khí. Nó sử dụng chủ yếu như là một chất gây nổ cho thuốc nổ khác trong các kíp nổ và các trạm truyền nổ.
 +</​p><​p>​Ngày nay, thủy ngân fulminat có xu hướng được thay bởi các chất gây nổ khác ít độc hại hơn và ổn định hơn như: chì azua, chì styphnat và các dẫn xuất của tetrazene.
 +</p>
 +
 +<​p>​Thủy ngân fulminat được pha chế bằng cách trộn thủy ngân vào axit nitric và thêm ethanol để hòa tan. Lần đầu tiên nó được bào chế bởi Edward Charles Howard năm 1800.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Bạc fulminat cũng có thể bào chế theo cách tương tự như vậy, nhưng chất này thậm chí còn nhạy nổ hơn cả thủy ngân fulminat. Nó có thể nổ ngay cả ở trong môi trường nước.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011141849
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.484 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1321/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38754/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4791/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1144/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.089/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.74 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +112.75% ​ 259.913 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +100.00% ​ 230.514 ​     1 -total
 + ​77.08% ​ 177.680 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox
 + ​27.59% ​  ​63.607 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Properties
 + ​18.40% ​  ​42.423 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ho&​aacute;​_ch&#​7845;​t/​t&​iacute;​nh_to&​aacute;​n_nhi&#​7879;​t_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.87% ​  ​34.280 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​14.03% ​  ​32.330 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Identifiers
 + ​13.39% ​  ​30.876 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.89%   ​22.793 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +  7.11%   ​16.401 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Hazards
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​102401-0!canonical!math=5 and timestamp 20181011141848 and revision id 43343685
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
327830-th-y-ng-n-fulminat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)