User Tools

Site Tools


328230-agnes-osztolykan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

328230-agnes-osztolykan-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Agnes Osztolykan</​b>​ sinh năm 1975 tại Csengersima,​ Hungary, là nhà hoạt động người Di-gan và là nghị sĩ trong Quốc hội Hungary.
 +</​p><​p>​Osztolykan đậu bằng cử nhân khoa học chính trị từ trường Đại học Miskolc năm 1998. Sau đó cô làm việc cho Quỹ Soros<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ và là người lãnh đạo của Chương trình Decade of Roma Inclusion<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ ở Bộ Lao động và Xã hội Hungary trong 6 năm.
 +</​p><​p>​Cô là đảng viên của đảng Lehet Mas a Politika (<​i>​Politics Can Be Different</​i>​),​ được bầu vào Quốc hội năm 2000, và là nữ nghị sĩ người Di-gan duy nhất. Cô là Phó trưởng Ban giáo dục trong quốc hội.
 +</​p><​p>​Osztolykan là người đấu tranh cho các quyền của người Di-gan và các sắc tộc thiểu số, quyền giáo dục của các trẻ em Di-gan và việc hội nhập xã hội của người Di-gan ở Hungary. Cô là một người ủng hộ mạnh mẽ việc đào tạo nghề đem lại cho học sinh đủ kỹ năng đáp ứng được sự đòi hỏi của thị trường việc làm. Ngoài các nhiệm vụ trong quốc hội, cô cũng làm giáo viên tình nguyện tại một trường học chủ yếu dạy nghề cho người Di-gan tại quận thứ 8 nghèo của thành phố Budapest.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Năm 2011 Osztolykan đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao tặng Giải quốc tế cho Phụ nữ dũng cảm.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​mạng lưới Quỹ ủng hộ các hoạt động chínnh trị, do nhà tỷ phú George Soros thành lập và tài trợ ở các nước rung Âu và Đông Âu từ đầu năm 1994</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​sáng kiến của 12 nước Đông Âu và Trung Âu nhằm cải thiện tình trạng kinh tế xã hội của người Di-gan và hội nhập họ vào xã hội, được đưa ra năm 2005 và hoạt động tới năm 2015</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Lolo Diklo: Rromani Against Racism: AGNES OSZTOLYKAN”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 9 tháng 3 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAgnes+Osztolykan&​amp;​rft.btitle=Lolo+Diklo%3A+Rromani+Against+Racism%3A+AGNES+OSZTOLYKAN&​amp;​rft.date=9+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flolodiklo.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fagnes-osztolykan.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181020203945
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.150 seconds
 +Preprocessor visited node count: 252/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5182/​2097152 bytes
 +Template argument size: 122/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1719/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 106.137 ​     1 -total
 + ​41.45% ​  ​43.990 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​39.19% ​  ​41.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ki&#​7875;​m_so&​aacute;​t_t&​iacute;​nh_nh&#​7845;​t_qu&​aacute;​n
 + ​37.40% ​  ​39.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.95% ​  ​16.928 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.48% ​  ​15.372 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.45%   ​10.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.16%    3.354      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825090-0!canonical and timestamp 20181020203945 and revision id 41101071
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
328230-agnes-osztolykan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)