User Tools

Site Tools


328830-ch-i-v-i-qu-s-phim-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

328830-ch-i-v-i-qu-s-phim-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Chơi với quỷ sứ<​br/>​Odvážný malý krejčí</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Chơi với quỷ sứ (phim).PNG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​ae/​Ch%C6%A1i_v%E1%BB%9Bi_qu%E1%BB%B7_s%E1%BB%A9_%28phim%29.PNG/​222px-Ch%C6%A1i_v%E1%BB%9Bi_qu%E1%BB%B7_s%E1%BB%A9_%28phim%29.PNG"​ width="​222"​ height="​328"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​ae/​Ch%C6%A1i_v%E1%BB%9Bi_qu%E1%BB%B7_s%E1%BB%A9_%28phim%29.PNG/​333px-Ch%C6%A1i_v%E1%BB%9Bi_qu%E1%BB%B7_s%E1%BB%A9_%28phim%29.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​ae/​Ch%C6%A1i_v%E1%BB%9Bi_qu%E1%BB%B7_s%E1%BB%A9_%28phim%29.PNG/​444px-Ch%C6%A1i_v%E1%BB%9Bi_qu%E1%BB%B7_s%E1%BB%A9_%28phim%29.PNG 2x" data-file-width="​697"​ data-file-height="​1030"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Phiêu lưu, hài hước, thần tiên - cổ tích</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Định dạng</​th><​td class="​category">​
 +Phim màu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Jan Drda (kịch)<​br/>​Josef Mach</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Josef Mach</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phụ hòa âm</​th><​td>​
 +Jirí Srnka</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tiệp Khắc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Séc</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Praha</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ thuật quay phim</​th><​td>​
 +Jan Stallich</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +83 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Barrandov Studios</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tiệp Khắc<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​23px-Flag_of_East_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​35px-Flag_of_East_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​46px-Flag_of_East_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đông Đức</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +1956</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Chơi với quỷ sứ</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Séc: <​i>​Hrátky s čertem</​i>​) là một bộ phim thần tiên - cổ tích của đạo diễn Josef Mach, ra mắt lần đầu năm 1956.
 +</​p><​p>​Truyện phim dựa theo vở hài kịch cùng tên của nhà văn Jan Drda.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Ê-kíp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Josef Bek... <​i>​Martin Jacket</​i></​li>​
 +<​li>​Eva Klepáčová... <​i>​Katcha</​i></​li>​
 +<​li>​Alena Vránová... <​i>​Dišperanda</​i></​li>​
 +<​li>​František Smolík... <​i>​Scholasticus</​i></​li>​
 +<​li>​Jaroslav Vojta... <​i>​Sarka Farka</​i></​li>​
 +<​li>​Bohuš Záhorský... <​i>​Vua</​i></​li>​
 +<​li>​Stanislav Neumann... <​i>​Omnimor</​i></​li>​
 +<​li>​František Filipovský... <​i>​Karborund</​i></​li>​
 +<​li>​Josef Vinklář... <​i>​Lucius</​i></​li>​
 +<​li>​Ladislav Pešek... <​i>​Belzebub</​i></​li>​
 +<​li>​Vladimír Ráž... <​i>​Solfernus</​i></​li>​
 +<​li>​Rudolf Deyl, Jr.... <​i>​Belial</​i></​li>​
 +<​li>​Antonín Šůra... <​i>​Theofil</​i></​li>​
 +<​li>​Josef Mixa... <​i>​Hubert</​i></​li>​
 +<​li>​Jiřina Bílá... <​i>​Vợ bác nông dân</​i></​li></​ul>​
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên Website Cơ sở dữ liệu Điện ảnh Tiệp Khắc</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website FDb</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website Film-Filmy</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website Pohadky-Zdarma</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181013060237
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.124 seconds
 +Preprocessor visited node count: 803/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9049/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1869/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 341/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 825 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​89.138 ​     1 -total
 + ​90.63% ​  ​80.783 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​82.92% ​  ​73.914 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.94% ​  ​20.448 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  8.61%    7.678      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Ti&#​7879;​p_Kh&#​7855;​c
 +  7.77%    6.929      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  7.39%    6.584      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.76%    4.242      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Ba_Lan
 +  3.32%    2.960      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&​ocirc;​ng_&#​272;&#​7913;​c
 +  3.07%    2.733      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826846-0!canonical and timestamp 20181013060236 and revision id 26378146
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
328830-ch-i-v-i-qu-s-phim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)