User Tools

Site Tools


329030-t-n-an-ngh-a-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

329030-t-n-an-ngh-a-l-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tân An</​b>​ là một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Phường nằm ở phía nam khu vực đô thị của thị xã và tiếp giáp với phường Trung tâm ở phía đông bắc, phường Cầu Thia ở phía đông nam, xã Nghĩa An ở phía nam và tây nam và phường Pú Trạng ở phía tây và tây bắc.
 +</​p><​p>​Tân An trở thành một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ từ năm 1995 ngay khi thị xã được tái thành lập. Phường được hình thành trên cơ sở các tiểu khu 8, 14, 15 của thị trấn Nghĩa Lộ cũ và các bản: Tong Pọng, Tông Co, Ao Sen. Lúc được thành lập, phường có diện tích tự nhiên 304 hécta với 4.537 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hiện nay, phường có diện tích 3 km² và dân số là 5492 người, mật độ cư trú đạt 1825 người/​km². Thành phần dân tộc của phường bao gồm: dân tộc Kinh có 2417 người, dân tộc Thái 2577 người và các dân tộc khác có 414 người.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Uỷ ban Nhân dân thị xã và trường Trung hoc phổ thông thị xã nằm trên địa bàn phường Tân An. phường Tân An thâm canh 100% diện tích ở cả hai vụ lúa. Phường thuận lợi hơn nhiều xã, phường khác của thị xã về diện tích gieo cấy lúa nước, nước tưới, đất đai, giao thông, cộng với sử dụng giống lúa phù hợp nên năm 2009 năng suất lúa đạt 57 tạ/ha, tăng 1,91 tạ/ha so với năm 2008 và sản lượng cả năm đạt trên 2.100 tấn. Năm 2010, toàn phường có trên 623 con trâu, bò, hơn 2.000 con lợn và 11.500 con gia cầm.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181010191014
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.099 seconds
 +Preprocessor visited node count: 245/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11290/​2097152 bytes
 +Template argument size: 319/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1321/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​75.306 ​     1 -total
 + ​46.90% ​  ​35.315 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7883;​_x&​atilde;​_Ngh&#​297;​a_L&#​7897;​
 + ​39.48% ​  ​29.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​37.70% ​  ​28.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​31.67% ​  ​23.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​17.13% ​  ​12.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.30% ​  ​10.018 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.17%    3.140      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.47%    1.862      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827492-0!canonical and timestamp 20181010191014 and revision id 23494886
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
329030-t-n-an-ngh-a-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)