User Tools

Site Tools


329530-tung-minh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

329530-tung-minh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tung Minh</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​嵩明县</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Sōngmíng Xiàn</​span></​i>​) là một huyện của thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tung Minh có tuyến quốc lộ 320 và quốc lộ 213, đường cao tốc Du Côn và Hỗ Côn cùng xa lộ Quý Côn chạy qua.
 +</​p><​p>​Huyện có diện tích 1355,​29 km²,​ trong đó diện tích bồn địa là 414,​6 km²,​ còn lại là đồi núi. Tung Minh nằm ở mép của cao nguyên Vân-Quý, có khí hậu hỗn hợp giữa ôn đới điển hình, ôn đới ấm áp, và cận nhiệt đới phương bắc. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 14 ℃, lượng mưa trung bình đạt 993 mm, sương giá trung bình xuất hiện trong 232 ngày, 2073 giờ nắng, nhiệt độ tối đa là 35,7 ℃, nhiệt độ tối thiểu là -15,9 ℃, trung bình tốc độ gió là 3,1m /s, chủ yếu là gió tây nam, độ che phủ rừng tỷ lệ 44,​6%.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​25°09′47″B</​span>​ <span class="​longitude">​103°00′51″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​25,​163132°B 103,​0143°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​25.163132;​ 103.0143</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181012163532
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.438 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3402/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 80472/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2170/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 396/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.093/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 318.205 ​     1 -total
 + ​73.62% ​ 234.247 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​54.48% ​ 173.346 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.32% ​  ​64.648 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.76% ​  ​46.967 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​acirc;​n_Nam
 +  7.74%   ​24.636 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.80%   ​21.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.51%   ​20.729 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.46%   ​17.371 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  3.93%   ​12.495 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825091-0!canonical and timestamp 20181012163531 and revision id 26532236
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
329530-tung-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)