User Tools

Site Tools


329630-moe-victoria-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

329630-moe-victoria-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Moe,​ Victoria</​b>​ là một thành phố trong bang Victoria, Úc. Thành phố có dân số người (năm 2010). Thành phố có cự ly cách thủ phủ bang Melbourne km.
 +</p>
  
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​p>​Danh sách các thành phố của Úc</​p></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thủ đô</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Canberra</​b>​ <​i>​(thủ đô)</​i></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​15"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Australia stub.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Australia_stub.svg/​150px-Australia_stub.svg.png"​ width="​150"​ height="​134"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Australia_stub.svg/​225px-Australia_stub.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Australia_stub.svg/​300px-Australia_stub.svg.png 2x" data-file-width="​794"​ data-file-height="​710"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​New South Wales</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Albury <​b>​·</​b> ​ Armidale <​b>​·</​b> ​ Bathurst <​b>​·</​b> ​ Broken Hill <​b>​·</​b> ​ Cessnock <​b>​·</​b> ​ Coffs Harbour <​b>​·</​b> ​ Dubbo <​b>​·</​b> ​ Gosford <​b>​·</​b> ​ Goulburn <​b>​·</​b> ​ Grafton <​b>​·</​b> ​ Griffith <​b>​·</​b> ​ Lake Macquarie <​b>​·</​b> ​ Lismore <​b>​·</​b> ​ Lithgow <​b>​·</​b> ​ Maitland <​b>​·</​b> ​ Newcastle <​b>​·</​b> ​ Nowra <​b>​·</​b> ​ Orange <​b>​·</​b> ​ Queanbeyan <​b>​·</​b> ​ <​b>​Sydney</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Tamworth <​b>​·</​b> ​ Wagga Wagga <​b>​·</​b> ​ Wollongong</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bắc Úc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Darwin</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Palmerston</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Queensland</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Brisbane</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Bundaberg <​b>​·</​b> ​ Cairns <​b>​·</​b> ​ Caloundra <​b>​·</​b> ​ Charters Towers <​b>​·</​b> ​ Gladstone <​b>​·</​b> ​ Gold Coast <​b>​·</​b> ​ Hervey Bay <​b>​·</​b> ​ Mackay <​b>​·</​b> ​ Maryborough <​b>​·</​b> ​ Mount Isa <​b>​·</​b> ​  ​Rockhampton <​b>​·</​b> ​ Toowoomba <​b>​·</​b> ​ Townsville</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam Úc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Adelaide</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Mount Gambier <​b>​·</​b> ​ Murray Bridge <​b>​·</​b> ​ Port Augusta <​b>​·</​b> ​ Port Lincoln <​b>​·</​b> ​ Port Pirie <​b>​·</​b> ​ Victor Harbor <​b>​·</​b> ​ Whyalla</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tasmania</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Burnie <​b>​·</​b> ​ Devonport <​b>​·</​b> ​ <​b>​Hobart</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Launceston</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Victoria</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ararat <​b>​·</​b>​ Bairnsdale <​b>​·</​b> ​ Ballarat <​b>​·</​b> ​ Bendigo <​b>​·</​b> ​ Castlemaine <​b>​·</​b> ​ Geelong <​b>​·</​b> ​ Hamilton <​b>​·</​b> ​ Horsham <​b>​·</​b> ​  ​Maryborough <​b>​·</​b>​ <​b>​Melbourne</​b>​ <​b>​·</​b> ​  ​Mildura <​b>​·</​b> ​ Moe <​b>​·</​b> ​ Morwell <​b>​·</​b> ​ Portland <​b>​·</​b> ​ Sale <​b>​·</​b> ​ Shepparton <​b>​·</​b> ​ Traralgon <​b>​·</​b> ​ Wangaratta <​b>​·</​b> ​ Warrnambool <​b>​·</​b> ​ Wodonga</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tây Úc</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Albany <​b>​·</​b> ​ Bunbury <​b>​·</​b> ​ Geraldton <​b>​·</​b> ​ Kalgoorlie <​b>​·</​b> ​ Mandurah <​b>​·</​b> ​ <​b>​Perth</​b></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Bản mẫu:Bang Victoria
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181011161817
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.092 seconds
 +Preprocessor visited node count: 314/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29428/​2097152 bytes
 +Template argument size: 85/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​58.265 ​     1 -total
 + ​66.26% ​  ​38.604 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_c&#​7911;​a_&​Uacute;​c
 + ​59.84% ​  ​34.863 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​20.15% ​  ​11.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​17.40% ​  ​10.139 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.43% ​   6.660      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.98%    4.068      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.87%    2.839      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  4.42%    2.575     70 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  1.81%    1.055      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Bang_Victoria
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825340-0!canonical and timestamp 20181011161817 and revision id 22101914
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
329630-moe-victoria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)